REGULAMIN REZERWACJI NOWEGO W PEŁNI ELEKTRYCZNEGO FORDA EXPLORERA

Niniejszy regulamin rezerwacji („Regulamin rezerwacji”) zawiera ważne informacje dotyczące programu rezerwacji nowego, w pełni elektrycznego Forda Explorera („Program rezerwacji”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Regulaminem rezerwacji.

Program rezerwacji jest obsługiwany przez Ford Polska Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000026050, z siedzibą pod adresem: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zwanym dalej jako „Ford”. Biorąc udział w Programie rezerwacji, potwierdzasz przeczytanie i akceptację niniejszego Regulaminu rezerwacji.

1. Program rezerwacji

Program rezerwacji dotyczy wyłącznie wprowadzanego do sprzedaży w 2024 roku nowego całkowicie elektrycznego Forda Explorera zwanego dalej „pojazdem”. Celem Programu rezerwacji jest umożliwienie potencjalnym nabywcom wcześniejszego dostępu do serwisu Ford Marketplace i skonfigurowanie oraz zamówienie pojazdu zwanego dalej “Wczesnym dostępem” (więcej informacji na temat wczesnego dostępu można znaleźć w punkcie 3 poniżej).

Aby wziąć udział w Programie rezerwacji, musisz mieć ukończone 18 lat i być w stanie zawierać prawnie wiążące umowy.

Każda osoba może dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji.

Dodatkowo z Programu rezerwacji można skorzystać jedynie po zalogowaniu do swojego konta na portalu www.ford.pl, wypełnieniu formularza rezerwacji i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu rezerwacji.

2. Program rezerwacji nie stanowi oferty ani umowy sprzedaży

Celem Programu rezerwacji jest identyfikacja potencjalnych nabywców pojazdów. Program rezerwacji nie stanowi oferty sprzedaży pojazdu przez Forda ani żadnego z Autoryzowanych Dealerów Forda. Przystąpienie do Programu rezerwacji nie powoduje konieczności złożenia oferty zakupu pojazdu.

Należy pamiętać, że pojazd nie jest jeszcze dostępny do zakupu. Najwcześniejszy termin złożenia zamówienia planowany jest wiosną 2024 roku. Termin złożenia zamówienia może ulec zmianie.  Sprzedaż pojazdu będzie prowadzona wyłącznie przez uczestniczących w programie Autoryzowanych Dealerów Forda w ich salonach oraz za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace.

Udział w Programie rezerwacji jest jedynie wskazaniem potencjalnego zainteresowania zakupem pojazdu. Jeśli weźmiesz udział w programie, nie ma gwarancji, że zostanie Ci zaproponowana możliwość zakupu pojazdu, ponieważ warunki każdego zakupu podlegają wzajemnemu uzgodnieniu przez odpowiedniego sprzedawcę (tj. uczestniczącego w programie sprzedaży i rezerwacji Autoryzowanego Dealera Forda) i potencjalnego nabywcę. Pojazdy będą dostarczane wyłącznie do miejsc, w których sprzedaż i dostawa pojazdu są zgodne z prawem.

Należy pamiętać, że Program rezerwacji nie jest loterią, konkursem, grą, konkursem komercyjnym, konkursem z nagrodami ani promocją.

3. Wczesny dostęp do zamówienia pojazdu

Dokonując rezerwacji otrzymasz wcześniejszy dostęp do serwisu Ford Marketplace, aby mieć możliwość skonfigurowania i zamówienia dostępnych wersji pojazdu. Przewiduje się, że nastąpi to wiosną 2024 roku. Za pośrednictwem wybranej przez Ciebie formy komunikacji, a mianowicie elektronicznej i/lub telefonicznej otrzymasz informację, kiedy rozpocznie się i zakończy Wczesny dostęp. Zamówienia na pojazdy w tym czasie mogą składać tylko i wyłącznie klienci uczestniczący w Programie rezerwacji. Po wygaśnięciu Wczesnego dostępu wszyscy klienci (również ci niebiorący udziału w Programie rezerwacji) będą mogli zamawiać pojazdy za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace lub u wybranego dealera Forda uczestniczącego w programie sprzedaży pojazdu. Jesteśmy zobowiązani mocą przepisów za zgodność świadczenia z umową.

4. Rezygnacja z rezerwacji 

Możesz w dowolnym momencie wycofać się z Programu rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, korzystając z jednej z poniższych metod:

4.1 Anulowanie rezerwacji w koncie Ford. W tym celu należy zalogować się do swojego konta Ford w witrynie Forda dostępnej pod adresem www.ford.pl, wybrać swoje rezerwacje, a następnie kliknąć przycisk „Anuluj rezerwację”

4.2 Kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta Forda pod numerem +48 22 522 27 27.

5. Informacje o w pełni elektrycznym fordzie explorerze  

Pojazd jest jeszcze na etapie przedprodukcyjnym. Informacje i charakterystyki techniczne zamieszczone w witrynie internetowej Forda są tymczasowe i mogą ulec zmianie. Końcowe informacje na temat specyfikacji technicznej pojazdu (w tym dane dotyczące końcowego zużycia energii i zasięgu) zostaną potwierdzone przed możliwością złożenia zamówienia w witrynie internetowej Forda. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby precyzyjnie przedstawić opcje kolorystyczne pojazdu, nie możemy zagwarantować, że jakikolwiek komputer, laptop, tablet lub telefon będzie prawidłowo wyświetlał kolory.

6. Postanowienia ogólne

6.1 Nie możesz scedować żadnych praw i/lub obowiązków w ramach Programu rezerwacji na osoby trzecie.

6.2 Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu rezerwacji nie będzie traktowane jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

6.3 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków rezerwacji zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie usunięte z niniejszych Warunków rezerwacji, a pozostałe postanowienia lub ich część pozostaną w mocy.

6.4 Zazwyczaj możesz korzystać z witryny internetowej Forda w dowolnym momencie, ale czasami naprawy, aktualizacje i konserwacje naszych systemów oraz systemów naszych dostawców mogą oznaczać, że niektóre funkcje witryny internetowej (w tym funkcja płatności) mogą działać wolniej niż normalnie lub być tymczasowo niedostępne. Nie zawsze będziemy w stanie poinformować Cię, kiedy dana funkcja witryny internetowej nie będzie dostępna. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji nie może (a) wyłączać lub ograniczać odpowiedzialności firmy Ford za rażące zaniedbanie, umyślne działanie lub inne przypadki, w odniesieniu do których odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa, ani (b) naruszać praw konsumenta wynikających z obowiązującego prawa.

6.5 Niniejszy Regulamin rezerwacji podlega prawu polskiemu.

6.6 Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Możemy gromadzić i weryfikować informacje związane z Twoją tożsamością przed dostarczeniem Ci produktów lub usług, o ile jest to związane z obowiązkami, którym podlegamy. W takim przypadku, w dowolnym momencie możemy poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych informacji, które pomogą nam to zrobić, a na Tobie spoczywa obowiązek niezwłocznego dostarczenia takich informacji. Będziemy przestrzegać wszystkich naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i powiadamiania wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przestępstwom finansowym, a także możemy, w dowolnym momencie i bez powiadomienia/wyjaśnienia, zawiesić lub zakończyć dostarczanie produktów i świadczenie usług, jeśli mamy obawy dotyczące ryzyka prania brudnych pieniędzy i/lub przestępstw finansowych."

6.7 Dostęp do strony www.ford.pl, a zatem korzystanie z niniejszego Programu rezerwacji podlega także Warunkom korzystania z Serwisu dostępnym pod adresem https://www.ford.pl/przydatne-informacje/polityka-prywatnosci-i-warunki-korzystania/warunki-korzystania.

6.8 W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, zastosowanie ma również Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://www.ford.pl/przydatne-informacje/polityka-prywatnosci-i-warunki-korzystania/polityka-prywatnosci.

7. Kontakt z nami / obsługa klienta

7.1 Jeśli chcesz zwrócić nam uwagę na jakąś kwestię, w tym złożyć reklamację prosimy o jak najszybszy kontakt z Centrum Obsługi Klienta Forda pod numerem telefonu: +48 22 522 27 27 lub pod adresem e-mail” kontakty@ford.com. Ford rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Ford powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

7.2 Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja, koncyliacja czy sąd polubowny, prowadzone przez odpowiednie instytucje, między innymi:

  • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej,
  • postępowanie mediacyjne przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  • bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • skarga za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

Postępowania wszczynane są na wniosek konsumenta. Skorzystanie z powyższych sposobów rozstrzygnięcia sporu przez strony ma charakter dobrowolny zarówno dla Sprzedawcy jak i Kupującego.

Szczegółowe informacje o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: https://www.uokik.gov.pl.