NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Co to jest Ford Opcje i jak działa?

  Ford Opcje to idealny kredyt na zakup Forda dla Klientów, którzy chcą częściej wymieniać samochód na nowy. Proponujemy niską ratę, a kwota z odkupu samochodu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

  Na jaki okres mogę zawrzeć umowę Ford Opcje?

  Umowa kredytu Ford Opcje może zostać zawarta na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.

  Jakie mam możliwości zakończenia umowy Ford Opcje?

  1. Możliwość wymiany samochodu na nowy - na podstawie Umowy odkupu, możliwy zwrot samochodu do Dealera. Środki z odkupu przeznaczone są na spłatę raty balonowej w ramach kredytu.
  2. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem przez Klienta.
  3. Refinansowanie raty balonowej – rozłożenie na raty miesięczne.

  Kiedy należy rozliczyć ostatnią ratę balonową w przypadku skorzystania z Umowy odkupu (Gwarantowaną Kwotę Odkupu) w Ford Opcje?

  W terminie płatności ostatniej raty kredytu (24, 36 lub 48-ej).

  Co się stanie jeśli nie podjąłem decyzji i moja ostatnia rata (Gwarantowana Kwota Odkupu) stała się wymagalna w Ford Opcje?

  Prosimy o kontakt z Dealerem, w celu uzgodnienia formy zakończenia umowy Ford Opcje. W przypadku nie podjęcia decyzji o odkupie Klient, który jest właścicielem pojazdu, ma obowiązek spłaty raty balonowej.

  Dlaczego ustalany jest limit przebiegu samochodu w Ford Opcje?

  Roczny limit kilometrów ustalamy na podstawie Twoich indywidualnych decyzji na początku umowy. To pozwala określić Gwarantowaną Kwotę Odkupu pojazdu, a tym samym obliczyć miesięczne raty.

  Chciałbym zwrócić mój pojazd na koniec umowy Ford Opcje. Co muszę zrobić?

  Wystarczy zwrócić pojazd do Twojego Dealera Forda, w terminie określonym w umowie odkupu, który przeprowadzi ocenę jego stanu technicznego. Jeśli pojazd będzie spełniał standardy określone w Umowie Odkupu i nie przekroczy ustalonego przebiegu, nie będziesz ponosił dodatkowych kosztów. Szczegółowe informacje znajdziesz w Umowie Odkupu, którą otrzymasz przy podpisaniu umowy Ford Opcje.

  Jaką kwotę mogę pożyczyć na zakup samochodu Ford w ramach Ford Opcje?

  W przypadku zakupu nowego samochodu Ford u Twojego Dealera Forda, w ramach Ford Opcje możemy zaproponować Ci finansowanie nawet do 100% wartości pojazdu.

  Co dzieje się po podpisaniu przeze mnie Umowy Kredytu w salonie sprzedaży?

  Po podpisaniu Umowy Kredytu Twój Doradca przekaże Ci jeden egzemplarz podpisanej Umowy wraz z innymi dokumentami. Po uruchomieniu kredytu w naszym systemie otrzymasz harmonogram spłaty (przekazanego zgodnie z Twoim wyborem, np. wysyłką na adres e-mail).

  Jestem aktualnym klientem Ford Credit. Gdzie mogę znaleźć numer mojej umowy?

  Numer ten widnieje na egzemplarzu umowy, którą podpisałeś. Ten sam numer znajdziesz w liście, który wysłaliśmy do Ciebie po uruchomieniu, a także w harmonogramie spłat.  Dane kredytu znajdziesz również w bezpłatnej aplikacji Goonline (dostępnej dla klientów indywidualnych), szczegóły dotyczące logowania znajdziesz w umowie o kredyt.

  Co oznacza rzeczywista roczna stopa procentowa?

  Jest to stopa procentowa, która obejmuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony w formie procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Na koszt ten składają się: odsetki umowne, prowizje oraz opłaty, oprocentowanie, a także koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

  Jak otrzymać kredyt?

  Wybierz samochód u Dealera Forda. Zdecyduj o okresie kredytowania oraz udziale własnym. Twój Doradca u Dealera Forda przekaże Ci informacje o wymaganych dokumentach do wniosku kredytowego. Po przesłaniu wniosku wraz z dokumentami do Banku otrzymasz informację od Doradcy o podjętej decyzji kredytowej.

  Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących Banku

  1. Klient ma prawo do wniesienia skierowanego do Banku wystąpienia, zawierającego zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub jego działalności (dalej „Reklamacja”).
  2. Klient może złożyć Reklamację w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach Banku lub centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku 500 990 500 dla połączeń krajowych oraz +48 22 134 00 00 – dla połączeń krajowych i z zagranicy (opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w oddziale, drogą elektroniczną – poprzez System Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie Internetowej Banku (www.bnpparibas.pl/kontakt).
  3. Zgodnie z ustawą  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego Bank rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na złożoną Reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie składającej Reklamację wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
  4. Bank powiadomi o sposobie rozpatrzenia Reklamacji pisemnie (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek osoby składającej Reklamację.
  5. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy.
  6. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z Reklamacji, osobie składającej Reklamację przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku.
 • Czym jest leasing operacyjny?

  Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych Finansującego i przez Finansującego jest amortyzowany. Korzystający może zaliczyć opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do ceny samochodu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa w całości na Finansującym. Podatek VAT naliczany jest oddzielnie dla każdej raty leasingowej.

  Czym jest leasing finansowy?

  W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych Korzystającego, a obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych ciąży na Korzystającym, który do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek VAT naliczany jest z góry dla wszystkich rat leasingowych za cały okres trwania umowy leasingu.

  Co to jest opłata wstępna (udział własny)?

  Opłata wstępna, czyli udział własny, to pierwsza opłata leasingowa, uiszczana przez Korzystającego przy zawarciu umowy leasingu. Stanowi część wartości początkowej przedmiotu leasingu, a jej wysokość określona jest w umowie leasingu.

  Jakie są możliwe parametry leasingu operacyjnego i finansowego?

  • Okres finansowania w leasingu operacyjnym od 24 do 72 miesięcy, w leasingu finansowym od 6 do 72 miesięcy;
  • Opłata wstępna od 0% do 45% ceny samochodu;
  • Elastyczna wartość wykupu;
  • Zmienna stopa oprocentowania

  Jakie są korzyści z leasingu operacyjnego dla Twojej firmy?

  ✔ Twoja firma ma możliwość uzyskania optymalizacji podatkowej i obniżenia podstawy opodatkowania (możliwość zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do ceny samochodu – zgodnie z obowiązującymi przepisami);
  ✔ Jeśli używasz pojazdu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT, leasing traktowany jest jako usługa, dlatego podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu,
  ✔ Możliwość rejestracji pojazdu w regionie prowadzenia działalności gospodarczej przez Korzystającego,
  ✔ Możliwość użytkowania pojazdu bez konieczności jego natychmiastowego zakupu,
  ✔ Przeniesienie formalności wymaganych przy ubezpieczeniu i rejestracji pojazdu na Finansującego.

  Dla klientów prowadzących uproszczoną księgowość i finansujących samochód osobowy. Wiek pojazdu + okres finansowania może wynieść maksymalnie 11 lat

  Uproszczone procedury udzielania finansowania w Ford Leasing i Ford Leasing Opcje:

  ✔ już od 0% opłaty wstępnej dla pojazdów w cenie netto do 150 tys. zł
  ✔ od 10% opłaty wstępnej dla pojazdów w cenie netto od 150 tys. do 200 tys. zł
  ✔ od 20% opłaty wstępnej dla pojazdów w cenie netto powyżej 200 tys. zł

  Co to jest kwota wykupu w Ford Leasing?

  Kwota wykupu jest to wartość ustalona pomiędzy stronami przy zawarciu umowy leasingu. Klient ma prawo do nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu a BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. zobowiązuje się do jego sprzedaży.

  Co to jest Ford Leasing Opcje i jak działa?

  Ford Leasing Opcje to nowa, innowacyjna forma finansowania samochodów marki Ford dla Klientów, którzy chcą częściej wymieniać samochód na nowy. Proponujemy niską ratę i gwarantowaną cenę odkupu samochodu przez Dealera.

  Jakie są korzyści z Ford Leasing Opcje dla Twojej firmy?

  • Krótki cykl wymiany auta
  • Niższe koszty użytkowania
  • Nowy samochód nabywany częściej
  • Zakup samochodu lepiej wyposażonego/wyższy segment
  • Elastyczność (Niska rata miesięczna/stały budżet)
  • Brak ryzyka związanego z utratą wartości
  • Gwarancja odkupu to ochrona przed spadkiem cen na rynku
  • Niski wymagany wkład własny dostosowany do Twoich potrzeb
  • Niższe, stałe raty miesięczne w całym okresie finansowania

  Kto może skorzystać z leasingu w Ford Leasing i Ford Leasing Opcje?

  ✔ Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  ✔ Spółki cywilne,
  ✔ Spółki partnerskie,
  ✔ Spółki jawne,
  ✔ Spółki komandytowe i komandytowo–akcyjne,
  ✔ Spółki akcyjne i z o.o.

  Na jaki okres mogę zawrzeć umowę Ford Leasing Opcje?

  Umowa leasingu Ford Leasing Opcje może zostać zawarta na okres 24, 35 lub 47 miesięcy.

  Jakie mam możliwości zakończenia umowy Ford Leasing Opcje?

  Masz jedną z trzech opcji:

  • Zamień na nowy samochód – zwróć dotychczasowy samochód Dealerowi, odkupującemu auto od Finansującego*, pod warunkiem, że znajduje się w dobrym stanie i uzgodniony przebieg nie został przekroczony* oraz wyleasinguj nowy samochód,
  • Zwróć samochód – bez dodatkowych dopłat Dealerowi pod warunkiem, że znajduje się w dobrym stanie i uzgodniony przebieg nie został przekroczony,
  • Dokonaj wykupu samochodu za wskazaną w umowie leasingu wartość końcową i użytkuj go dalej, jako właściciel.

  *Cena za jaką Dealer nabywa samochód jest równa wartości końcowej wskazanej w umowie leasingu, przy założeniu normatywnego zużycia pojazdu oraz całkowitego przebiegu zgodnego z przebiegiem zadeklarowanym podczas podpisywania umowy odkupu. W przypadku przekroczeń w tym zakresie Klient może być obciążony dodatkowymi kosztami. Ocena stanu technicznego pojazdu dokonywana jest podczas jego zwrotu do dealera.

  Co to jest kwota wykupu w Ford Leasing Opcje?

  Jest to ustalona w dniu zawarcia umowy leasingu wartość końcowa, za którą Klient może wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingu. Ustalana jest na podstawie zadeklarowanego limitu przebiegu auta przy zawarciu umowy leasingu oraz prognozowanej wartości rynkowej pojazdu po okresie finansowania.

  Kiedy należy rozliczyć Gwarantowaną Wartość Końcową w przypadku skorzystania z Umowy odkupu w Ford Leasing Opcje?

  Najpóźniej w dniu wymagalności wartości gwarantowanej wartości końcowej w 24, 35 lub 47 miesiącu obowiązywania umowy.

  Co się stanie jeśli nie podjąłem decyzji i Gwarantowana Wartość Końcowa stała się wymagalna w Ford Leasing Opcje?

  W takim przypadku wystawimy na Ciebie fakturę na Gwarantowaną Wartość Końcową.

  W jaki sposób ustalany jest limit przebiegu samochodu w Ford Leasing Opcje?

  Roczny limit kilometrów ustalamy na podstawie Twoich indywidualnych decyzji na początku umowy. To pozwala określić Gwarantowaną Wartość Końcową pojazdu, a tym samym obliczyć wysokość miesięcznej raty.

  Chciałbym zwrócić mój pojazd na koniec umowy Ford Leasing Opcje. Co muszę zrobić?

  Do 6 dnia ostatniego miesiąca obowiązywania umowy leasingu należy zwrócić pojazd do Twojego Dealera Forda, który przeprowadzi ocenę jego stanu. Jeśli pojazd będzie spełniał standardy określone w Umowie Odkupu i nie zostanie przekroczony ustalony przebieg, nie będziesz ponosił dodatkowych kosztów. Do dnia zapadalności ostatniej raty (13 dzień miesiąca) należy przekazać decyzję odnośnie wariantu zakończenia umowy leasingu, tj. dokonanie zwrotu pojazdu do Dealera lub wykupu pojazdu przez Klienta. Szczegółowe informacje znajdziesz w Umowie Odkupu, którą otrzymasz przy podpisaniu umowy leasingu Ford Leasing Opcje.

  Zgłoszenie reklamacji dotyczącej leasingu:

  Klient może złożyć reklamację w wygodnej dla siebie formie:

  • na adres e-mail: reklamacje@corp.bnpparibas.co
  • telefonicznie pod numerem: BLSO: 22 829 97 67 (wewn. 7)/Bank: 22 566 96 50 (wewn. 7)
  • lub na adres korespondencyjny: 

  BNP Paribas Leasing Services Sp. z o. o., Zespół ds. Komunikacji z Klientem
  Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

  Aby przyśpieszyć rozpatrywanie reklamacji, poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko, pełna nazwa firmy oraz adres, należy zamieścić w zgłoszeniu:

  • numer REGON lub NIP,
  • numer umowy,
  • dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy reklamacja,
  • uchybienia, które stanowią przedmiot reklamacji,
  • w przypadku poniesienia „szkody”, określić w sposób wyraźny oczekiwania z tytułu zaistniałych nieprawidłowości i podpisać się zgodnie ze wzorem podpisu zawartym w umowie.

   

  Odpowiedź na reklamacje udzielana jest niezwłocznie w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W sytuacjach wyjątkowych termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, jednakże zanim tak się stanie, klient otrzyma informację o planowanym wydłużeniu odpowiedzi na reklamację, przed upływem 30 dni od dnia jej wpływu. Na wniosek Klienta, odpowiedź może zostać udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany zgodnie z umową.

 • Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników samochodów

  Obsługa techniczna

  Co muszę zrobić, gdy w samochodzie należy wykonać przegląd?

  • Dzwonisz do Dealera Forda i umawiasz się na dogodny termin przeglądu podając numer rejestracyjny samochodu
  • Po przybyciu wypełniasz Formularz Zgłoszenia Usługi Serwisowej / Wymiany Opon. Następnie zostawiasz kluczyki, dowód rejestracyjny oraz Formularz Zgłoszenia w Recepcji Serwisu, a Doradca w Serwisie przekazuje Ci potwierdzenie przyjęcia samochodu i informuje o przewidywanym czasie przeglądu
  • Zakres prac przy samochodzie jest każdorazowo ustalany pomiędzy Dealerem a Działem Technicznym Ford Wynajem
  • Po wykonaniu przeglądu odbierasz samochód, a Serwis przesyła fakturę za wykonaną usługę do Działu Technicznego Ford Wynajem 

  Ogumienie

  Co muszę zrobić, gdy potrzebuję wymienić opony zimowe / letnie w moim samochodzie?

  • W przypadku gdy wymiana opon wykonywana jest po raz pierwszy prosimy o kontakt pod numer telefonu +48 (0) 22 465 63 01 podając numer rejestracyjny samochodu określasz dogodny termin wymiany opon
  • W przypadku gdy korzystali już Państwo z wymiany opon prosimy o kontakt bezpośrednio ze Stacją Serwisową, w której składowane są Państwa opony
  • Dział Techniczny Ford Wynajem telefonicznie potwierdzi uzgodniony ze Stacją Serwisową termin wymiany opon
  • Po przybyciu do serwisu wypełniasz Formularz Wymiany Opon, a Serwis wymienia opony na zimowe lub letnie


  Co muszę zrobić, gdy opona została uszkodzona na drodze?

  • Wymieniasz oponę uszkodzoną na oponę zapasową i kontynuujesz podróż. W razie problemów z wymianą prosimy o kontakt na numer telefonu  Ford Pomoc +48 (0) 22 522 27 27
  • Następnie prosimy o kontakt z najbliższą Stacją Serwisową w celu ustalenia dogodnego terminu naprawy opony
  • Po przybyciu do serwisu wypełniasz Formularz Wymiany Opon, a Serwis naprawia uszkodzoną oponę na koszt Ford Wynajem
  • Ford Wynajem nie pokrywa kosztu zakupu nowej opony jeżeli naprawienie uszkodzonej opony nie jest możliwe

  Assistance

  Co muszę zrobić, gdy samochód zepsuł się na drodze?


  Co muszę zrobić, gdy miałem/am wypadek lub samochód został skradziony?


  Gdy przyjedzie operator Ford Pomoc wypełnij dostarczony Druk Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym i przekaż go pracownikowi Ford Pomoc. W przypadku kradzieży pojazdu niezwłocznie powiadom:

  • Ford Pomoc pod numerem telefonu +48 22 522 27 27 czynnym 24h przez 365 dni w roku
  • Dział Techniczny Ford Wynajem pod numerem telefonu +48 22 465 63 02
  • Policję o fakcie dokonania kradzieży, jednak nie później niż w przeciągu 12 godzin
  • W przeciągu 24 godzin Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony jest pojazd (jeżeli samochód ubezpieczony jest w ramach programu Ford Ubezpieczenia - pod numerem telefonu Call Center 0801 10 20 30 lub +48 (0) 22 567 40 00)

  Obsługa Klienta

  Co muszę zrobić, gdy mam pytanie dotyczące szczegółów naszej współpracy / zakresu umowy / użytkowania oraz zwrotu pojazdu?

  • Dzwonisz pod numer telefonu +48 (0) 22 465 63 02 - po podaniu numeru rejestracyjnego samochodu otrzymasz wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie


  Normatywne zużycie pojazdu

  Nasza polityka wymaga, aby pojazdy zostały zwrócone nam w stanie odpowiadającym faktycznemu wiekowi i przebiegowi. Ford Wynajem pobiera opłaty wyłącznie za uszkodzone lub brakujące elementy wyposażenia (ponadnormatywne zużycie pojazdu) Żadne opłaty nie zostaną pobrane bez sporządzenia i podpisania protokołu potwierdzającego stan zwracanego pojazdu.
   

  1. Co to jest FORD WYNAJEM? Co zawiera miesięczna opłata?

  FORD WYNAJEM - to wynajem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów. Produkt obejmuje finansowanie z kompleksowym pakietem usług związanych z użytkowaniem samochodu. W ramach stałej miesięcznej opłaty zapewniamy (składowe uzależnione od wyboru klienta):
   

  • Finansowanie,
  • Assistance z samochodem zastępczym
  • Serwis mechaniczny (m.in. przeglądy okresowe, wymiana oleju, zakup i wymiana części oraz płynów eksploatacyjnych, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne) wykonywane w Autoryzowanych stacjach obsługi marki Ford,
  • Opłatę rejestracyjną,
  • Monitoring szkód komunikacyjnych.
  • Pełen pakiet ubezpieczenia
  • Zakup, wymianę i przechowywanie opon

  2. Oferta w porównaniu do innych form finansowania wydaje się droższa.

  W celu porównania ofert, należy patrzeć nie tylko na miesięczną opłatę, ale także na to, co dostajemy w zamian.

  Nasz produkt obejmuje (składowe uzależnione od wyboru klienta):
   

  • finansowanie,
  • serwis mechaniczny (m.in. przeglądy okresowe, wymiana oleju, zakup i wymiana części oraz płynów eksploatacyjnych, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne) wykonywane w Autoryzowanych stacjach obsługi marki Ford,
  • pokrycie ryzyka kosztów napraw i awarii – nawet nowe auta bywają zawodne, korzystając z naszej oferty nie musisz się tym martwić, to my zapłacimy za naprawę i pomożemy ją zorganizować,
  • rejestrację pojazdu i okresowe badania techniczne – nie musisz biegać po urzędach w celu przerejestrowania auta, ani nie płacisz za okresowe badania techniczne,
  • monitoring szkód komunikacyjnych – ALD Automotive, jako właściciel samochodu ma pełną wiedzę w zakresie procesu likwidacji szkód komunikacyjnych,
  • ryzyko utraty wartości – moda, zmiany legislacyjne, postrzeganie marki, wersja silnikowa – wszystko to wpływa na cenę odsprzedaży auta. W FORD WYNAJEM - ALD Automotive bierze na siebie to ryzyko, a dodatkowo nie musisz tracić czasu na samodzielne szukanie kupca. Po prostu kończysz umowę lub wybierasz nowe auto!
  • zakup, wymianę i przechowywanie opon
  • pełen pakiet ubezpieczenia
  • assistance z samochodem zastępczym
  • Patrząc tak kompleksowo wyraźnie widać, że oferta FORD WYNAJEM - jest bardziej korzystny niż samodzielny zakup samochodu, organizowanie napraw, ubezpieczenia itd. Dodatkowo FORD Wynajem zapewnia przewidywalność kosztów, oszczędność czasu i bezcenny komfort użytkowania nowego samochodu.

  3. Kto może skorzystać z oferty wynajmu FORD WYNAJEM?

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.

  4. Jakie formalności są konieczne do podpisania umowy?

  W FORD WYNAJEM - formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum. W celu przygotowania umowy potrzebne są jedynie skany trzech dokumentów:
   

  • finansowych,
  • rejestrowych,
  • formularz danych osobowych / dowodu osobistego.

  Na tej podstawie przeprowadzona zostanie analiza kredytowa, której pozytywny wynik umożliwia zawarcie umowy. Po podpisaniu dokumentów pozostaje już tylko ustalenie szczegółów dotyczących miejsca i czasu wydania pojazdu, wpłata kaucji i… możesz ruszać w drogę nowym samochodem!

  5. Czy dokumenty: formularz danych klienta i zaświadczenie o zarobkach mogą być dostarczone drogą elektroniczną, czy wymagane są w oryginale?

  Tak, skany dokumentów są wystarczające.

  6. Gdzie mogę odebrać samochód?

  Wydanie samochodu odbędzie się w salonie dealera marki Ford, u którego jest kupowany samochód.

  7. Czy paliwo jest wliczone w cenę?

  Nie, paliwo, myjnia czy płyn do spryskiwaczy to jedne z niewielu wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, które nie wchodzą w skład oferty.

  8. Czy mogę wyjechać samochodem za granicę?

  Tak, oczywiście. Wymaga to jednak wystawienia przez ALD Automotive upoważnienia lub/i zielonej karty. W celu uzyskania odpowiednich dokumentów należy wysłać na adres bok@aldautomotive.com następujące dane dotyczące podróży:
   

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • imię i nazwisko Użytkownika pojazdu,
  • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
  • termin wyjazdu,
  • kraje, przez które będzie przebiegała podróż,
  • miejsce docelowe.

  9. Co mam zrobić, gdy dostanę mandat?

  Odpowiedzialność za opłacenie mandatu spoczywa na użytkowniku pojazdu. W przypadku mandatów otrzymanych korespondencyjnie (fotoradar, mandat zagraniczny) ALD Automotive informuje użytkownika o mandacie oraz przekazuje jego dane instytucji wystawiającej mandat.

  10. Czy mogę palić w samochodzie?

  Nie, palenie w samochodzie jest niedozwolone.

  11. Czy korzystając z FORD WYNAJEM jestem właścicielem pojazdu?

  FORD Wynajem to usługa wynajmu długoterminowego, a więc samochód pozostaje własnością ALD Automotive.

  12. Czy po zakończeniu najmu jest możliwość zakupienia samochodu?

  Tak, istnieje taka możliwość. Jeżeli będziesz zainteresowany wykupem pojazdu po zakończeniu okresu najmu, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy atrakcyjną ofertę wykupu bazującą na cenie rynkowej.

  13. Jakie są warunki wcześniejszego zakończenia umowy oraz jakie dodatkowe koszty są z tym związane?

  Umowę można wypowiedzieć zgodnie z warunkami zawartymi w Generalnej umowie leasingu i serwisu.

  14. Co dzieje się w przypadku przekroczenia limitu przebiegu np. o 10-20%? Czy jest stosowana dodatkowa opłata na każdy km (jeśli tak, to jaka)?

  Jeżeli rzeczywisty przebieg pojazdu będzie wyższy niż limit kilometrów zapisany w umowie, wówczas za każdy dodatkowy kilometr obowiązuje dopłata w oparciu o stawkę przedstawioną w Indywidualnej umowie leasingu i Indywidualnej umowie serwisu.

  15. Czy oprócz opłat za przekroczony limit kilometrów mogą być jakieś dodatkowe koszty związane z zakończeniem umowy?

  Pojazd należy zwrócić w pełni sprawny, umyty i z czystym wnętrzem. Stan pojazdu powinien być niegorszy niż w dniu wydania z uwzględnieniem normalnego zużycia. Po zwrocie ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego pojazdu sporządza niezależny rzeczoznawca. W przypadku, gdy uszkodzenie zostanie zakwalifikowane przez niezależnego rzeczoznawcę jako uszkodzenie powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub eksploatacji przekraczającej normalne zużycie pojazdu, niezależny rzeczoznawca określi koszty przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim powinien się on znajdować, gdyby był prawidłowo użytkowany. Powyższe koszty zobowiązany jest pokryć najemca, niemniej jednak nie mogą one przekraczać rynkowych kosztów naprawienia szkody. Informacje dotyczące akceptowalnych i nieakceptowalnych uszkodzeń znajdują się w Przewodniku Zwrotu Pojazdów PZWLP, zamieszczonym na stronie www.ALDkierowca.pl w zakładce Dokumenty i Regulaminy.

 • Czym jest program Ford Ubezpieczenia?

  Ford Ubezpieczenia to kompleksowy pakiet ubezpieczeń z dużą ilością świadczeń dodatkowych, przygotowany specjalnie dla klientów Forda we współpracy z TUiR Allianz Polska SA. Oferta Ford Ubezpieczenia została przygotowana dla nowych Klientów oraz Klientów kontynuujących ubezpieczenie. Mogą z niej skorzystać także właściciele pojazdów innych marek.

  Uważam, że program Ford Ubezpieczenia oferuje bardzo korzystne warunki ubezpieczenia i chciałbym już teraz wykupić polisę. Co powinienem zrobić?

  Jeżeli jesteś zdecydowany wykupić polisę Ford Ubezpieczenia, wystarczy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda, gdzie wykwalifikowany personel pomoże Ci zawrzeć umowę ubezpieczenia. Lista Autoryzowanych Dealerów Forda znajduje się na stronie internetowej:  https://www.ford.pl/znajdz-dealera

  Już wcześniej wykupiłem ubezpieczenie w innej firmie, ale chciałbym teraz przejść na program Ford Ubezpieczenia. Jak mogę tego dokonać? 

  Skontaktuj się z Twoim obecnym ubezpieczycielem lub doradcą ubezpieczeniowym, który szczegółowo poinformuje Cię o warunkach zakończenia umowy ubezpieczenia oraz o możliwościach przysługującego Ci zwrotu nadpłaconych stawek. Następnie skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda. Oferta Ford Ubezpieczenia dostępna jest u każdego Autoryzowanego Dealera Forda. Jeżeli zatem wykupiłeś ubezpieczenie innej firmy u Dealera Forda, u tego samego Dealera możesz przeprowadzić wszystkie formalności i zawrzeć ubezpieczenie w ramach Ford Ubezpieczenia.

  Podobają mi się zasady programu Ford Ubezpieczenia, ale chciałbym poczekać do wygaśnięcia mojej obecnej polisy. Czy w takim przypadku nadal będę mógł skorzystać ze wszystkich przywilejów, jakie daje program Ford Ubezpieczenia?

  Oczywiście. Przed wygaśnięciem obecnej polisy skontaktuj się z najbliższym Dealerem Forda, który przygotuje dostosowaną do Ciebie ofertę i zadba abyś mógł na czas podpisać umowę polisy Ford Ubezpieczenia i złożyć wypowiedzenie bieżącej polisy.

  Czy dane osobowe, które podaję wykupując polisę i dokonując wpłat, są na pewno bezpieczne?

  Wypełniając wniosek o ubezpieczenie powierzasz swoje dane osobowe firmie TUiR Allianz Polska S.A. , która jest administratorem bazy danych. Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Każdorazowo jednak Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia.

  Co to jest franszyza integralna?

  Franszyza integralna nie ma zastosowania w programie Ford Ubezpieczenia. Z definicji franszyza integralna stanowi równowartość szkody określoną kwotowo lub procentowo. W przypadku zastosowania franszyzy integralnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania, jeżeli jego wartość nie przekracza kwoty franszyzy. Np. jeśli franszyza integralna wynosi 300 zł a wartość szkody wynosi 295 zł, odszkodowanie nie jest wypłacane. Dopiero jeżeli wartość szkody przekracza 300 zł, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca pełną wartość szkody.

  Co mam zrobić w razie wypadku?

  Zawiadom o zdarzeniu Policję. Skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Alarmowym Assistance pod całodobowym numerem telefonu Ford Pomoc +48 22 522 27 27 nr wewnętrzny 1 lub zgłoś się bezpośrednio do wybranego Autoryzowanego Serwisu Napraw Nadwozi Forda. Tam otrzymasz niezbędną pomoc i szczegółowe wskazówki, dotyczące procedury dalszego postępowania przy likwidacji szkody. Lista autoryzowanych serwisów Forda znajduje się na stronie internetowej: https://www.ford.pl/znajdz-dealera

  Mam pytanie, dotyczące mojej polisy Ford Ubezpieczenia. Jak mam się z wami skontaktować?

  Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Forda, u którego zawarłeś polisę lub zadzwoń na infolinię TUiR Allianz Polska S.A. pod numerem telefonu +48 22 422 42 24. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  Czy przy każdej naprawie używane są oryginalne części Forda?

  W przypadku każdej awarii i szkody gwarantujemy naprawę w Autoryzowanym Serwisie Forda z użyciem wyłącznie oryginalnych części Forda.

  W jaki sposób mogę złożyć reklamację, dotyczącą mojej polisy Ford Ubezpieczenia?

  Reklamacja związana ze świadczonymi przez TUiR Allianz Polska S.A. usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

  Reklamacja może być złożona:

  - pisemnie na powyższy adres do korespondencji, na adres mailowy skargi@allianz.pl lub za pośrednictwem formularza, udostępnionego na stronie www.allianz.pl,

  - telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 422 42 24.

  Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym czasie, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyśle do Ciebie informację z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzieli odpowiedzi wskazując przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

  Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl

  TUiR Allianz Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek o rozpatrzenie sprawy pomiędzy zakładem ubezpieczeń a ubezpieczonym może zostać złożony do Rzecznika Finansowego.