POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki Ford Polska Sp. z o.o. („Ford”„my”„nasze” lub „nam”) wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa i zakupionego przez Państwa pojazdu informacje (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.ford.pl, a także innych witryn internetowych oraz profili w mediach społecznościowych, należących lub prowadzonych przez Ford Polska Sp. z o.o. (dalej łącznie oraz każda z osobna jako „Strona Internetowa”) lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na nich narzędzi oraz za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych autoryzowanych dealerów Ford, a także w związku z zamówieniem, nabyciem i korzystaniem z produktów i usług oferowanych przez nas lub w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford. W szczególności, Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z naprawą lub serwisowaniem Państwa pojazdu.

Strona Internetowa może Państwu umożliwiać nabycie oraz zwrócenie się o wycenę produktów i usług takich jak ubezpieczenie samochodowe, najem pojazdu, akcesoria. Niektóre z tych produktów i/lub usług są dostarczane przez partnerów Forda, którzy zbierają dodatkowe dane osobowe od Państwa w celu spełnienia Państwa żądania. Nasi partnerzy będą przetwarzać zebrane od Państwa dane osobowe w sposób opisany w ich politykach prywatności lub wyjaśniony Państwu podczas zbierania danych osobowych.

Niezależnie od niniejszej Polityki, niektóre towary i usługi Forda (w tym niektóre aplikacje Forda) mają własną politykę prywatności wyjaśniającą szczegółowo sposób przetwarzania Państwa danych osobowych w danym kontekście. Więcej informacji o tym, jakie dane zbiera i wykorzystuje Państwa pojazd znajdziecie Państwo w instrukcji użycia lub dołączonej aplikacji (jeśli jest dostępna).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi w naszym imieniu, takim jak spółki web-hosting, dostawcy usług e-mail marketingu, analitycy, organizatorzy eventów oraz dostawcy usług IT;
 • spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;
 • dealerom i innym naszym partnerom, kiedy jest to niezbędne do świadczenia Państwu produktów lub usług;
 • profesjonalnym doradcom;
 • podmiotom prowadzącym działania statystyczne i analityczne (dotyczy wyłącznie numerów VIN i kodów dealerów);
 • wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa; lub
 • osobie trzeciej, która nabywa, lub na którą przenosimy, wszystkie lub niemal wszystkie nasze aktywa i działalność. W takiej sytuacji, podejmiemy rozsądne starania w celu zapewnienia, że podmiot, któremu przekazujemy Państwa dane osobowe wykorzysta je w sposób zgodny z niniejszą Polityką.
 • Aby spełnić nasz prawny obowiązek raportowania danych dotyczących emisji, numer identyfikacyjny pojazdu oraz dane dotyczące zużycia paliwa/energii w całym okresie eksploatacji będą pobierane z modemu pojazdu (jeśli jest to pojazd podłączony do sieci) i/lub za każdym razem, gdy pojazd będzie serwisowany lub naprawiany. Dane te będą udostępniane Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska. Możesz zrezygnować z udostępniania tych danych powyższym odbiorcom, kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientami Ford Polska.

  Ford może również przesyłać Państwa dane osobowe do spółek Ford Credit, Ford Motor Company oraz innych spółek na całym świecie z grupy Ford Motor Company oraz ich dostawców usług. W przypadku przesłania Państwa danych osobowych, zapewnimy wykorzystanie ich na cele zgodne z przedstawionymi w niniejszej Polityce. Lista spółek należących do grupy Ford Motor Company Group jest dostępna tutaj.

Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). Kraje, do których przekazujemy Państwa dane osobowe mogą nie być postrzegane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Wobec tego, w przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG. W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki Ford chroni Państwa dane osobowe w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem wskazanym niżej.

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Ford zbiera Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę serwisową lub umawiają się na jazdę próbną); 
 • korzystają Państwo z usług lub nabywają produkty u dealera Forda; 
 • kontaktują się Państwo z nami (na przykład, zachowamy informacje, które nam Państwo przekazali pisząc do nas lub kontaktując się z działem obsługi klienta) oraz
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać tutaj.

Kiedy dostarczają Państwo pojazd do naprawy lub serwisu, Ford zbiera dane diagnostyczne dotyczące Państwa pojazdu oraz wykonanych prac oraz dostarczonych części. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu oraz adres e-mail) oraz dane o Państwa działalności gospodarczej lub pracodawcy, jeśli kontaktują się Państwo służbowo;
 • dane o Państwa pojeździe (włączając numer identyfikacyjny VIN), numer rejestracyjny pojazdu, model, wiek, przebieg;
 • produkty i usługi, którymi są Państwo zainteresowani lub które Państwo nabyli; oraz 
 • preferencje w zakresie kontaktu i marketingu;
 • informacje wymagane w celach finansowych, takie jak informacje o płatności.

Ponadto, w granicach dozwolonych przepisami prawa, możemy łączyć dane, które posiadamy z informacjami na temat Państwa lub Państwa zainteresowań, socjoekonomicznego i socjodemograficznego statusu, identyfikatorów internetowych oraz aktualnych danych kontaktowych zebranych przez osoby trzecie takie jak agencje marketingowe oraz z publicznie dostępnych źródeł.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • spełniania Państwa żądań (na przykład, aby umożliwić Państwu rezerwację jazdy próbnej lub złożenie wniosku o katalog pojazdów, aby świadczyć Państwu usługi);
 • zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem;
 • oceny jakości usług, które świadczy Ford i nasi dealerzy oraz usług świadczonych w naszym imieniu przez naszych dostawców usług;
 • obsługi Państwa zgłoszeń;
 • prowadzenia badań;
 • wysyłania Państwu materiałów marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie marketingu;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób; oraz
 • prowadzenia Strony Internetowej, personalizowania jej dla Państwa oraz ustalania sposobu użytkowania Strony Internetowej w celu jej ulepszania.

Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z przekazaniem przez Państwa pojazdu do naprawy lub serwisu znajdziecie Państwo poniżej w rozdziale „Naprawy, diagnoza oraz serwisowanie Państwa pojazdu Ford”.

W granicach dozwolonych przepisami prawa, my, Ford Motor Company oraz inne spółki z grupy Ford Motor Company na świecie, możemy łączyć oraz, w oparciu o zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, analizować Państwa dane osobowe aby wesprzeć realizację celów wskazanych powyżej, a także w celu:

 • ułatwienia nam poznania, rozwijania i polepszania naszych produktów, procedur, usług oraz strategii marketingowej i biznesowej;
 • personalizowania naszych komunikatów, produktów i usług dla Państwa;
 • aktualizowania Państwa danych osobowych;
 • lepszego zrozumienia naszych klientów; oraz
 • zarządzania i polepszania naszej relacji z Państwem.

Takie działania mogą obejmować, dla przykładu, opracowanie naszej strategii dystrybucji, szacowanie efektywności naszego marketingu i obsługi klienta, prowadzenie analiz marketingowych oraz ustalenie, jakie produkty i usługi mogą Państwa interesować oraz kontaktowanie się z Państwem w celu powiadamiania o takich produktach i usługach.

W ograniczonych okolicznościach, nasze decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu mogą wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływać.  Będziemy mogli podejmować takie decyzje jedynie, jeżeli:

 • są one niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Państwem,
 • są dozwolone prawem,
 • udzielą nam Państwo zgody na podjęcie takiej decyzji

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o decyzjach opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz, w określonych sytuacjach, sprzeciwić się podejmowaniu takich decyzji lub zażądać weryfikacji takiej decyzji przez człowieka. 

Może się również zdarzyć tak, że numer VIN nabytego przez Państwa pojazdu oraz kod dealera, w którym taki pojazd został nabyty przekażemy podmiotom zajmującym się badaniami statystycznymi i analitycznymi, których wyniki wzbogacają stan wiedzy podmiotów z branży motoryzacyjnej.

Chcielibyśmy mieć pewność, że wiadomości, które Państwu wysyłamy oraz nasze kontakty z Państwem dotyczą kwestii mających dla Państwa jak największe znaczenie. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, będziemy zatem sporadycznie przetwarzać zebrane ze źródeł publicznych oraz od osób trzecich dane na Państwa temat (jak wskazano tutaj) w celu ustalenia, jakimi produktami lub usługami Forda mogą być Państwo zainteresowani. Na przykład, analitycy oraz dostawcy usług marketingowych mogą analizować dane zebrane online i z innych źródeł, aby udzielić nam informacji o Państwa cechach demograficznych i zainteresowaniach – takich jak grupa wiekowa oraz rodzaj produktów i usług, które mogą Państwa interesować. Możemy wówczas wysłać Państwu informacje o takich produktach i usługach zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie komunikacji, a także wykorzystać informacje, które posiadamy, w przypadku skontaktowania się przez Państwa z naszym działem obsługi klienta. Możemy również współpracować z osobami trzecimi, by pokazywać Państwu dostosowaną (profilowaną) reklamę na platformach social media lub, jeśli wyrażą Państwo zgodę na użycie cookies, podczas przeglądania internetu/odwiedzania innych stron internetowych (proszę zapoznać się z przewodnikiem Forda po cookies w celu uzyskania dalszych danych). O tym, jak zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, przeczytacie Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych dopóki:

 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu dostarczania usług, które Państwo zamówią,
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń); lub
 • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania przez nas Państwa danych osobowych.

Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?

Są różne podstawy prawne, na których się opieramy wykorzystując Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub umów, których jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Takie umowy mogą obejmować, na przykład, warunki, na których biorą Państwo udział w konkursie oraz umowy zawierane przez Państwa w związku z nabyciem produktów lub usług;
 • gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych mieści się w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów podmiotu, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe i upewniliśmy się, że Państwa dane osobowe oraz prawa z nimi związane są należycie chronione. Dla przykładu, opieramy się o tę podstawę prawną w przypadku, gdy my i/lub spółki z grupy Ford Motor Company wykorzystują Państwa dane osobowe w celu: poznania i doskonalenia produktów, usług i/lub strategii marketingowej lub biznesowej; prowadzenia badań; zarządzania i polepszania naszej relacji z Państwem, w celach administracyjnych; ustalenia, jakie produkty i usługi mogą Państwa interesować oraz wysłania lub pokazania Państwu informacji, oferty lub reklamy online takich produktów lub usług; personalizowania Państwa doświadczeń z naszymi produktami i usługami; zapewniania, że nasze produkty i usługi są dostarczane i używane w zgodności z prawem i obowiązującymi dla nich regulaminami; oraz, w razie konieczności, ochrony naszych lub cudzych praw lub własności, lub wykrywania, zapobiegania oszustwom lub ze względów bezpieczeństwa lub ochrony prywatności;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas;
 • w nielicznych sytuacjach, gdy będzie to niezbędne do ochrony czyjegoś bezpieczeństwa lub żywotnych interesów; 
 • w pewnych sytuacjach, możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w interesie publicznym; oraz
 • gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, dla przykładu, w celu zbierania danych technicznych jak dane z cookies lub podobnych technologii opisanych tutaj oraz w celu wysyłania Państwu marketingu w drodze wiadomości e-mailowych lub tekstowych. W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa do Ford Credit

Gdy zostaniecie Państwo klientem Ford Credit, mają Państwo możliwość zapoznania się na stronie www.ford.pl z produktami finansowymi Ford Credit oraz zarządzania swoim kontem Ford Credit. W takim przypadku, Ford Credit zażąda dodatkowych danych osobowych w celu zweryfikowania Państwa tożsamości i udzielenia dostępu do Państwa konta Ford Credit. Ford Credit wykorzysta te dane osobowe zgodnie z informacjami podanymi we wniosku o finansowanie lub, gdy zostaniecie Państwo klientem Ford Credit, zgodnie z postanowieniami umowy z Ford Credit. 

Kiedy składają Państwo wniosek o pożyczkę, zawarcie umowy Ford Multiopcje lub umowy leasingowej u naszego akredytowanego dostawcy usług finansowania Ford Credit i taki dostawca usług przekaże nam dane dotyczące Państwa pojazdu, w tym numer identyfikacyjny VIN oraz plan finansowy, celem będzie weryfikacja właściwej wysokości płatności za Państwa pojazd oraz skorzystanie przez Państwa z rabatu od ceny nabycia lub z konkurencyjnej stawki oprocentowania kredytu na zakup pojazdu. Umożliwi nam to także skontaktowanie się z Państwem w celu przedstawienia Państwu dostępnych rozwiązań w trakcie trwania umowy pożyczki. Na przykład, jeżeli za 6 miesięcy kończy się Państwa umowa Ford Multiopcje, omówimy z Państwem wszelkie dostępne możliwości, takie jak sposób zapłaty raty balonowej, zamiana pojazdu lub jego zwrot, tak aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję przez zakończeniem umowy.  

Jeżeli udzielili Państwo dostawcy usług finansowania zgody na przekazanie nam Państwa danych (w tym informacji dotyczących umowy pożyczki lub kredytu oraz danych kontaktowych) w celach marketingowych, wówczas Ford, dysponując Państwa zgodą na przekazywanie materiałów marketingowych, może wykorzystywać te informacje w celu kierowania do Państwa dopasowanych ofert zgodnych z Państwa preferencjami i zapewnienia, aby adresowane do Państwa wiadomości i nasze kontakty były jak najbardziej użyteczne dla Państwa.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i sprostowania ich w razie potrzeby. Przysługuje Państwu w pewnych okolicznościach także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, a także prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”).

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych (więcej informacji w rozdziale „Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?”), maja Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Jeśli życzą sobie Państwo to uczynić, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym lub korespondencyjnym podanym poniżej lub zgłoszenie się do dealera Forda, u którego zgoda została udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podejmiemy wszelkie możliwe starania, by uwzględniać Państwa życzenia. Jednakże, pewne regulacje prawne, w szczególności te odnoszące się do względów bezpieczeństwa lub finansowe (np. w przypadku współpracy z Ford Credit) mogą to uniemożliwiać.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od Forda, mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu zaprzestania otrzymywania wiadomości marketingowych od Forda, prosimy o wiadomość na adres:

Dział Obsługi Klienta 

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

lub adres e-mail:

kontakty@ford.com

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy dotyczące przetwarzania przez Ford Państwa danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowuje Ford, lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem Dział Obsługi Klienta, Ford Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub e-mail kontakty@ford.com.

Dane Inspektora Ochrony Danych (wyznaczonego przez Ford oraz inne podmioty z grupy Ford Motor Company):

Imię i nazwisko: Reaz Khedarun
Email: dpeurope@ford.com.

W przypadku powzięcia zastrzeżeń odnośnie sposobu przetwarzania danych przez Ford, mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności zechcą Państwo skontaktować się z nami. Jednakże mają Państwo także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Polsce.

Inne witryny internetowe i portale społecznościowe

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. W przypadku uzyskania dostępu do innych stron internetowych za pomocą udostępnionych linków, operatorzy tych stron mogą zbierać od Państwa informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

Strona Internetowa daje również użytkownikowi możliwość udostępniania lub śledzenia informacji o Ford, stronie internetowej Ford, produktach lub usługach dostępnych za jej pośrednictwem za pomocą funkcjonalności (np. przez opcje "udostępnij", "lubię to" lub "śledź"). Funkcjonalność ta ma na celu stymulowanie zainteresowania naszymi witrynami oraz umożliwienie użytkownikowi dzielenia się opiniami, wiadomościami i rekomendacjami z jego kontaktami oraz śledzenia ich. Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku udostępniania prywatnych informacji w sieci społecznościowej, informacje te mogą być zbierane i udostępniane publicznie przez dostawcę sieci społecznościowej, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe jako administrator danych zgodnie z ich własną polityką prywatności. Użytkownik powinien zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub sieci społecznościowej, którą odwiedza lub wykorzystuje do dzielenia się informacjami, aby zrozumieć ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Linki mogą być od czasu do czasu aktualizowane przez operatorów. Dokładamy wszelkich starań, aby linki były aktualne, zaznaczając jednocześnie, że politykę prywatności można również znaleźć bezpośrednio u operatora.

Facebook -           https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn -             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram -          https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter -               https://twitter.com/en/privacy

YouTube -            https://policies.google.com/privacy

Pinterest -            https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Nasze profile na portalach społecznościowych

W sytuacji, gdy prowadzimy nasze profile na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn czy Twitter zastosowanie do przetwarzania Państwa danych znajdzie niniejsza Polityka Prywatności z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W związku z prowadzeniem profili na portalach społecznościowych przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim w celu prowadzenia takich profili, a zatem weryfikacji Państwa komentarzy, postów oraz reakcji na zamieszczone przez nas materiały, a także odpowiedzi na Państwa wiadomości oraz ewentualne kontynuowanie korespondencji. Podstawa przetwarzania danych może się więc różnić, np. w zależności od treści wiadomości. Najczęściej jednak taką podstawą prawną będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu profilu na konkretnym portalu społecznościowym. Interes ten oceniliśmy jako nadrzędny względem Państwa praw i wolności biorąc pod uwagę całkowicie dobrowolny oraz transparentny charakter przetwarzania danych, jak również fakt, że często przetwarzanie odbywa się w Państwa interesie. W przypadku, gdy wyrażą Państwo na to zgodę możemy publikować na naszych profilach na portalach społecznościowych Państwa materiały, w tym przede wszystkim wykonane przez Państwa fotografie, które opatrzymy wówczas Państwa imieniem i/lub nazwiskiem. Taką zgodę mogą Państwo wycofać w każdym czasie wykorzystując podane dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowo dane opublikowane na głównej stronie naszych profili (a zatem nie w wiadomościach prywatnych) są publicznie dostępne z uwagi na publiczny charakter naszych profili na portalach społecznościowych. Dane przetwarzane będą co do zasady tak długo jak długo będziemy prowadzić profil na danym portalu społecznościowym.

Produkty Meta

Meta zapewnia nam anonimowe statystyki i informacje dotyczące naszej strony na Meta, które pomagają nam zrozumieć rodzaje działań, które użytkownicy podejmują na naszej stronie (tak zwane „Statystyki strony”). Statystyki strony są tworzone na podstawie określonych informacji o osobach, które odwiedziły naszą stronę na Meta. Dane osobowe są zbierane za pomocą plików cookies. Są to małe pakiety danych, zwykle składające się z liter i cyfr, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony na Meta. Dla potrzeb powyższego przetwarzania nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa osobiście ani powiązać uzyskanych informacji z Państwa kontem. W związku z powyższym przetwarzaniem, ponosimy łącznie z Meta wspólną odpowiedzialność za gromadzenie i przesyłanie danych do Facebook Ireland (obecnie Meta). Analiza zanonimizowanych danych statystycznych służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi pozwalając na optymalizację zakresu usług i ocenę działań podejmowanych na naszej stronie na Meta oraz ulepszenie naszej strony na Meta w oparciu o takie ustalenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Meta ponosi wyłączną odpowiedzialność na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) za dalsze przetwarzanie danych po ich przesłaniu, w tym za obowiązki informacyjne, prawa osoby, której dane dotyczą i bezpieczeństwo danych. Zawarliśmy umowę współadministrowania z Facebook Ireland (obecnie Meta), która określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W zakresie w jakim pozostajemy w relacji współadministratowania z Meta zgodnie z RODO, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia umowy dostępnej poniżej:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Meta można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.Tam też znajdą Państwo dalsze informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych przez Meta oraz o tym, jak można dochodzić wobec Meta swoich praw będąc osobą, której dane dotyczą. Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do przetwarzania danych przez nas.

Narzędzie Google reCAPTCHA

W niektórych sekcjach niniejszej witryny, odwiedzający mogą zostać przekierowani do korzystania z narzędzia Google reCAPTCHA, celem weryfikacji, czy bot nie korzysta z niektórych funkcjonalności tej witryny.

Google gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane dotyczące urządzeń i aplikacji, w celu przeprowadzenia kontroli integralności. Google jest podmiotem odrębnej własności i niezależnie od nas zarządzanym, a dane zbierane przez Google podlegają jego polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google pod adresem http://www.google.com/privacy.html oraz z zasadami korzystania z danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji ich partnerów (znajdujących się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/), aby zrozumieć, w jaki sposób dane te są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane.

Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych). 

Naprawy, diagnoza oraz serwisowanie Państwa pojazdu Ford

Po zakończeniu procesu produkcji Państwa pojazd został oznaczony indywidualnym numerem (numer identyfikacyjny pojazdu, lub VIN). Na podstawie numeru VIN jesteśmy w stanie ustalić pewne fakty o Państwa pojeździe, w tym model, wiek, używane oprogramowanie oraz specyfikację techniczną.

W celu diagnostyki, przeprowadzenia analizy, naprawy lub serwisowania Państwa pojazdu, technicy muszą poznać numer VIN, jak również zebrać pewne dane diagnostyczne oraz dane odnośnie aktualnego stanu pojazdu (na przykład, używanej wersji oprogramowania, przebiegu itd.).

Takie dane będą przesyłane do systemu prowadzonego przez Forda, by technicy pracujący nad pojazdem dysponowali informacjami o naprawach, utrzymaniu i diagnostyce konkretnego auta (jak schemat połączeń elektrycznych oraz aktualizacje oprogramowania auta) oraz informacjami o wcześniej dokonanych pracach nad pojazdem w celu ułatwienia im postawienia diagnozy, dokonania naprawy i/lub serwisowania oraz aby zapewnić prowadzenie dokumentacji.

W celu zapewnienia, że został dokonany wyczerpujący opis diagnostyki Państwa pojazdu, dane o dokonanych pracach w trakcie naprawy lub serwisowania będą związane z VIN pojazdu. Następnie zostaną przesłane do systemu i przechowywane w celu umożliwienia Fordowi (i osobie trzeciej upoważnionej do używania w ten sposób systemu) udostępnienia danych o wcześniejszych naprawach i serwisowaniu jakiemukolwiek dealerowi lub warsztatowi na całym świecie, który będzie naprawiał lub serwisował Państwa pojazd.

Dane przechowywane w systemie są wykorzystywane przez Ford także w celu umożliwienia diagnostyki, naprawy Państwa auta, zarządzania i administrowania gwarancjami oraz podobnymi produktami i usługami, dla bezpieczeństwa produktów oraz celów badawczych i rozwojowych a także umożliwienia Fordowi wypełniania obowiązków prawnych.

Niezależnie od wyżej opisanego przesyłania danych, Ford ma prawo także przekazać je do:

 • spółek z grupy Ford na cele badawcze, rozwoju i analiz; i/lub
 • spółek z grupy Ford i/lub osób trzecich, w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych, lub ochrony naszych praw lub praw innych spółek z grupy Ford Motor Company lub praw osoby trzeciej.

Więcej informacji odnośnie podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy dane osobowe, znajdą Państwo w rozdziale „Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?” powyżej.

Biorąc pod uwagę globalny charakter systemu, VIN jest przesyłany przez Ford do krajów spoza obszaru EOG. Dalsze informacje odnośnie przeprowadzanego przez nas międzynarodowego przesyłania danych osobowych znajdą Państwo w rozdziale „Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych” powyżej. 

W związku z tym, że powyższe informacje stanowią oficjalne dane Państwa pojazdu przechowujemy je przez okres 20 lat.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do numeru VIN Państwa pojazdu lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi (więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo w rozdziale „Państwa prawa” powyżej), prosimy o kontakt pod adresem:

Dział Obsługi Klienta 

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

lub na adres e-mail:

kontakty@ford.com