FORD CONNECTED WALLBOX INFORMACJE GWARANCYJNE

A. Zakres i warunki gwarancji

Firma Ford zapewnia, że domowa ładowarka ścienna Wallbox będzie dostarczona bez wad materiałowych i produkcyjnych. Urządzenie objęte jest gwarancją przez wskazany poniżej okres. Podmiot udzielający gwarancji w Twoim kraju również został wymieniony poniżej – w sekcji E

Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem, że ładowarka Wallbox została zainstalowana przez wykwalifikowaną firmę specjalistyczną/elektryka zgodnie z dostarczoną instrukcją i jest eksploatowana zgodnie wytycznymi z instrukcji obsługi.

Gwarancja obejmuje okres 3 lat od daty dostawy ładowarki Wallbox. Proszę zachować kopię potwierdzenia odbioru/faktury jako dowód dostawy. Jeżeli ładowarka Wallbox ulegnie uszkodzeniu z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej, zostanie ona naprawiona lub wymieniona bez żadnych opłat dla klienta. Ford zastrzega sobie prawo do wyboru jednej z powyższych opcji.

Dowód na istnienie wady materiałowej lub produkcyjnej musi zostać dostarczony przez klienta.

W ramach niniejszej gwarancji Ford bierze na siebie niezbędne i uzasadnione koszty demontażu i montażu. Warunkiem wstępnym jest uprzednie uzyskanie zgody firmy Ford na demontaż i montaż.

Pamiętaj, aby zachować oryginalną fakturę jako dowód zakupu, który należy przedstawić w przypadku roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji.

Jeśli ładowarka Wallbox zostanie naprawiona lub wymieniona w okresie gwarancji z powodu wady produkcyjnej lub materiałowej, gwarancja nie zostanie przedłużona. Gwarancja na ładowarkę Wallbox dostarczoną w zastępstwie wygaśnie z końcem pierwotnego okresu gwarancji.

Wallbox wymieniona w ramach gwarancji lub elementy wymienione w trakcie naprawy stają się własnością firmy Forda.

B. Wykluczenia

Gwarancja nie obejmuje:

  1. uszkodzenia ładowarki Wallbox spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, błędami w instalacji lub modyfikacjach nieautoryzowanych przez firmę Ford,
  2. uszkodzenia eksploatacyjne,
  3. zwrotu kosztów ewentualnej naprawy,
  4. roszczeń o odszkodowanie za szkody pośrednie – np. szkody wynikające z utraty czasu, środków transportu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów tymczasowego wynajmu pojazdu lub za niewygody,
  5. roszczeń o związanych ze zmniejszeniem wartości lub anulowaniem umowy kupna-sprzedaży.
  6. Ford nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naprawy lub wymiany, które są wymagane jako bezpośredni rezultat braku właściwej konserwacji ładowarki Wallbox zgodnie z wytycznymi z instrukcji obsługi, harmonogramami konserwacji i wymaganiami serwisowymi.

UWAGA

W ramach niniejszej gwarancji można dochodzić tylko świadczeń wymienionych w punkcie A. Dalsze roszczenia są wykluczone.

Podane tu ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkód wynikających z utraty życia i zdrowia, a także uszkodzenia ciała oraz roszczeń związanych z obowiązującymi przepisami prawa.

C. Procedura gwarancyjna

Jeżeli wystąpi wada materiałowa lub produkcyjna wymagająca naprawy w ramach niniejszej gwarancji, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Ford, aby rozpocząć zgłaszanie roszczeń.

Ford zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu objętej gwarancją ładowarki ściennej Wallbox w celu sprawdzenia jej pod kątem istnienia ewentualnego roszczenia gwarancyjnego. Jeżeli urządzenie nie zostanie zwrócone z powodu okoliczności niezależnych od Forda, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucone jako bezpodstawne.

Jeżeli roszczenie gwarancyjne zostanie potwierdzone po przeprowadzeniu odpowiedniego testu, ładowarka Wallbox zostanie naprawiona przez autoryzowanego partnera Forda lub bezpłatnie wymieniona. W pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, że autoryzowany partner Forda zażąda zapłaty. Jeżeli roszczenie gwarancyjne będzie uzasadnione, firma Ford zwróci poniesione koszty.

D. Uwagi

W zakresie dozwolonym przez prawo roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym po raz pierwszy dowiedzieli się Państwo o wadzie.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu. Ustawowe prawa gwarancyjne nie są ograniczone przez niniejszą gwarancję ani przez korzystanie z usług w jej ramach.

E. Dostawca gwarancji

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe do polskiego dostawcy gwarancji.

Kraj

Gwarant

Adres

Kontakt

Polska

 

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

https://www.ford.pl/informacje/kontakt
next
prev