REGULAMIN ZAKUPU W SERWISIE INTERNETOWYM FORDA

Niniejszy Regulamin serwisu Ford Marketplace („Regulamin”) reguluje korzystanie z serwisu Ford Marketplace (dostępnego na stronie www.ford.pl.) („Ford Marketplace”). Serwis Ford Marketplace jest obsługiwany przez Ford Polska Sp. z o.o., spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 26050 z siedzibą pod adresem: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa („Ford”). Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakty@ford.pl, lub pod numerem telefonu: (+22) 522 27 27 w. 3. 

Niniejszy Regulamin nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami lub innymi spółkami Forda. Niniejszy Regulamin zawiera ważne informacje dotyczące serwisu Ford Marketplace. Korzystając z Ford Marketplace, użytkownik serwisu („Klient”) potwierdza, że przeczytał ze zrozumieniem niniejszy Regulamin oraz że zgadza się na jego przestrzeganie. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient zawiera umowę o świadczenie usług elektronicznych z Ford dotyczącą korzystania z funkcjonalności serwisu Ford Marketplace na warunkach w nim określonych.

Ford nie jest sprzedawcą ani dostawcą pojazdów/produktów w serwisie Ford Marketplace. W związku z tym Ford nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż lub dostawę pojazdów/produktów przez autoryzowanych dealerów Forda lub inne osoby trzecie. Wszelkie płatności dokonywane w związku ze składaniem zamówień z wykorzystaniem serwisu Ford Marketplace dokonywane są na rzecz wybranego przez Klienta autoryzowanego Dealera Forda, także w przypadku wyboru przez Klienta opcji podpisania zamówienia w siedzibie tego Dealera.

1. Proces składania zamówienia

Pojazdy

Za pośrednictwem Ford Marketplace Klient może konfigurować wybrane nowe pojazdy Forda oraz przygotować i składać zamówienia u wybranych autoryzowanych Dealerów Forda. Po zakończeniu konfiguracji pojazdu lub po wybraniu dostępnego pojazdu, Klient wybiera Dealera Forda, u którego chce złożyć zamówienie („Dealer”) na dany pojazd. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z treścią wszystkich udostępnionych w serwisie Ford Marketplace dokumentów dotyczących warunków sprzedaży obowiązujących u wybranego Dealera. 

Klient może wybrać podpisanie zamówienia przygotowanego w serwisie Ford Marketplace w salonie wybranego Dealera. W takim przypadku, po przygotowaniu zamówienia w serwisie Ford Marketplace i wybraniu opcji podpisania go u Dealera, wybrany Dealer skontaktuje się z Klientem w celu umówienia terminu podpisania zamówienia, nie dłuższego niż 5 dni roboczych. W przypadku niepodpisania zamówienia w tym terminie zostanie ono usunięte z konta Ford Klienta. Dealer może wymagać uiszczenia przez Klienta podlegającej zwrotowi zaliczki na poczet ceny pojazdu. Płatność dla Dealera dokonywana będzie w sposób wskazany w pkt 4 poniżej, po wybraniu opcji podpisania zamówienia w salonie Dealera.  Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku niepodpisania zamówienia w terminie oraz w innych przypadkach, określonych w umowie sprzedaży.

Zakup ze  środków własnych: Klient ma możliwość zakupu wybranego pojazdu od Dealera ze środków własnych. Zakup ten zostanie dokonany pomiędzy Klientem a wybranym przez niego Dealerem. Więcej informacji można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera. 

Finansowanie: Klient może mieć możliwość ubiegania się o finansowanie zakupu u wybranych usługodawców. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z wybranym Dealerem. 

Stacje ładowania

W przypadku wybranych pojazdów elektrycznych/hybrydowych typu plug-in istnieje możliwość dokupienia ładowarki typu Wallbox.  

W serwisie Ford Marketplace Klient może mieć możliwość zamówienia u Dealera dostępnej ładowarki jako wyposażenia dodatkowego (bez usługi montażu). Więcej informacji na temat wyposażenia dodatkowego i akcesoriów znajduje się w sekcji 3 poniżej.

Pozostawienie używanego samochodu w rozliczeniu

Po złożeniu zamówienia w serwisie Ford Marketplace, Klient może uzgodnić z Dealerem pozostawienie używanego samochodu w rozliczeniu, jeżeli wybrany Dealer oferuje taką możliwość. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Dealerem, u którego Klient złożył zamówienie. Proces pozostawienia używanego samochodu w rozliczeniu zostanie przeprowadzony bezpośrednio przez wybranego Dealera.

2. Cena pojazdu

W momencie zamawiania pojazdu przy wykorzystaniu serwisu Ford Marketplace, wybrany Dealer poda cenę całkowitą dla pojazdu w wybranej konfiguracji. Cena całkowita u wybranego Dealera może różnić się od ceny katalogowej pojazdu w wybranej konfiguracji, widocznej w serwisie Ford Marketplace przed dokonaniem wyboru Dealera. Cena całkowita Dealera ustalona jest na dzień złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że zmiany w przepisach prawa, kursach wymiany walut oraz zmiany podatkowe mogą wpłynąć na cenę całkowitą płatną w gotówce. Więcej informacji można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera.

3. Opcja I akcesoria

Jeśli w trakcie procesu składania zamówienia Klient doda do wybranego pojazdu pewne opcjonalne elementy wyposażenia fabrycznego lub dostępne akcesoria, cena określona przez wybranego Dealera za te elementy zostanie dodana do ceny pojazdu.

Klient może również skorzystać z możliwości zamówienia akcesoriów innych firm (oznaczonych marką danej firmy). Należy pamiętać, że akcesoria innych firm nie są objęte gwarancją na samochód, ale mogą być objęte gwarancją stosownych innych firm. Szczegóły gwarancji znajdują się w opakowaniu, w którym dostarczane są akcesoria.   

4. Płatności

Jeżeli Klient składa zamówienie na pojazd z wykorzystaniem serwisu Ford Marketplace, wybrany Dealer może zażądać od Klienta uiszczenia zaliczki na poczet ceny, która podlega zwrotowi. Wybrany Dealer przedstawi tę kwotę w trakcie procesu składania zamówienia. Płatność dla Dealera dokonywana będzie przy pomocy debetowej lub kredytowej karty płatniczej Klienta zapisanej w jego koncie w serwisie FordPay Wallet. Klient upoważni zatem Dealera do pobrania wymaganej kwoty z domyślnie zapisanej karty płatniczej. Klient ma możliwość założenia konta w usłudze FordPay podczas składania zamówienia. Więcej informacji o usłudze FordPay Wallet dostępne jest w Zasadach i Warunkach Ford Pay oraz Polityce Prywatności FordPay. 

Pozostałe saldo: Klient zobowiązany jest zapłacić Dealerowi wszelkie pozostałe kwoty należne za pojazd przed jego odbiorem. Dealer skontaktuje się z Klientem, aby dokonać wszelkich niezbędnych ustaleń w tym zakresie. 

Dostawa i inne opłaty: Dealer może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za koszt dostawy (jeśli dotyczy) oraz dodatkowymi opłatami za inne świadczone usługi/wsparcie. W takim przypadku Dealer przekaże Klientowi informację o wymaganej kwocie opłaty  w ramach procesu składania zamówienia. Więcej informacji można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera. 

5. Zdjęcia pojazdów

Pojazdy dostępne do zamówienia za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace pochodzą z  aktualnej oferty produkcyjnej. Zdjęcia pojazdów oraz ikony i wskaźniki dotyczące rozmiarów i wymiarów w serwisie Ford Marketplace mają wyłącznie charakter poglądowy. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlić rozmiary i kolory  pojazdów, akcesoriów i elementów wykończeniowych, nie możemy zagwarantować, że komputer, laptop, tablet lub telefon Klienta będzie wyświetlał rozmiary lub kolory dokładnie odzwierciedlające rzeczywisty rozmiar lub kolor pojazdów. Nowy pojazd Klienta może wyglądać nieznacznie inaczej, niż na zdjęciach.

Od czasu do czasu producent może dokonywać niewielkich zmian w specyfikacji pojazdów w celu wprowadzenia drobnych poprawek technicznych. 

6. Sprzedaż transgraniczna

Sprzedaż transgraniczna 

Jeżeli wybrany przez Klienta Dealer nie ma siedziby w kraju zamieszkania Klienta, należy pamiętać, że wybrany Dealer może nie oferować opcji dostawy do domu we wskazanym kraju zamieszkania i konieczne będzie odebranie pojazdu osobiście w siedzibie Dealera. W przypadku zamiaru przeniesienia pojazdu na stałe do innego kraju przed złożeniem zamówienia.

należy poinformować o tym Dealera oraz skorzystać ze specjalistycznej porady podatkowej.

7. Rezygnacja z zakupu

Jeśli Klient, który jest konsumentem, nie może lub nie chce kontynuować zamówienia, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny jeszcze przed odbiorem pojazdu a także w terminie 14 od jego odbioru.  Więcej informacji o sposobie realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, w tym dotyczących uprawnień Klienta po odebraniu pojazdu, można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera. Uprawnienia Klienta, który nie jest konsumentem, regulują warunki sprzedaży danego Dealera. Anulowanie zamówienia w Koncie Ford jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy.

8. Konto I hasło

Konto Ford

Tylko Klient, który zarejestrował konto Ford, ma możliwość złożenia zamówienia z wykorzystaniem Ford Marketplace. Klient ma możliwość złożenia zamówienia niezwłocznie po założeniu konta. Także cena pojazdu u wybranego Dealera widoczna będzie tylko po zalogowaniu się na konto Ford. Zasady korzystania z konta Ford reguluje odrębny Regulamin i Warunki oraz Polityka Prywatności.

Podczas zakładania konta Ford  Klient zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika (którą jest zawsze adres e-mail), imienia i nazwiska oraz hasła. Po założeniu konta Ford Klient będzie mógł składać zamówienia na pojazdy, uzyska dostęp do ceny pojazdu ustalonej przez wybranego Dealera oraz  do śledzenia i zarządzania zamówieniami pojazdów. Hasło do konta Ford należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie wolno go udostępniać innym osobom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta Ford w sytuacji, gdy Klient doprowadził do udostępnienia swojej nazwy użytkownika i hasła innej osobie.

Klient zobowiązany jest poinformować nas jak najszybciej, jeśli uważa, że jego hasło zostało udostępnione lub do konta Ford dostęp uzyskały inne osoby bez upoważnienia Klienta. Jeśli wiemy o nadużyciu lub podejrzewamy je, możemy natychmiast zablokować konto Klienta.  

Ford może zakończyć lub zawiesić dostęp Klienta do konta Ford w dowolnym momencie (działając w uzasadniony sposób) za pośrednictwem pisemnego zawiadomienia (w tym pocztą elektroniczną na aktualnie zarejestrowany adres e-mail Klienta) z powodów obejmujących między innymi następujące kwestie:

  • Klient dopuszcza się poważnego lub uporczywego naruszenia warunków lub postanowień niniejszego Regulaminu, którego nie jest w stanie naprawić (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) w ciągu 5 dni od doręczenia drogą e-mail zawiadomienia wymagającego tego od Klienta; lub
  • okoliczności pozostające poza racjonalną kontrolą Forda utrudniają lub uniemożliwiają Fordowi obsługę serwisu Ford Marketplace lub produktów.

Zamknięcie lub zawieszenie konta Ford nie ma wpływu na realizację złożonego wcześniej przez Klienta zamówienia. We wszelkich sprawach z tym związanych Klient powinien się kontaktować z Dealerem, u którego złożył zamówienie. 

Jeśli Dealer żąda uiszczenia zaliczki podczas składania zamówienia, konieczne jest ponadto zarejestrowanie się przez Klienta w usłudze FordPay oferowanej przez FCE Bank Plc, która podlega odrębnym Zasadom i Warunkom oraz Polityce Prywatności.  

9. Pomoc w zakresie pojazdów/produktów

Jeśli Klient uważa, że pojazd/produkt jest wadliwy lub został błędnie opisany, lub jeśli sądzi, że w pojeździe/produkcie wystąpiła usterka, powinien skontaktować się z Dealerem tak szybko, jak to możliwe (ponieważ opóźnienie w tym zakresie może wpłynąć na dostępne dla Klienta środki). Dealer omówi z Klientem wszystkie dostępne uprawnienia i środki. Więcej informacji dostępnych jest w warunkach sprzedaży Dealera. 

Jeśli Klient nie jest zadowolony z zamówionego pojazdu/produktu, powinien skontaktować się z Dealerem tak szybko, jak to możliwe (ponieważ opóźnienie może wpłynąć na wszelkie dostępne dla Klienta środki). Dealer omówi z Klientem wszystkie dostępne uprawnienia i środki zaradcze. Więcej informacji dostępnych jest w warunkach sprzedaży Dealera.

Ford udostępnia serwis Ford Marketplace, z wykorzystaniem którego Klient może zamawiać wybrane pojazdy/produkty u dostępnych autoryzowanych Dealerów Forda (będących niezależnymi przedsiębiorcami) oraz innych wybranych osób trzecich. Ford nie jest sprzedawcą ani dostawcą pojazdów/produktów w serwisie Ford Marketplace. W związku z tym Ford nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż/dostawę pojazdów/produktów przez autoryzowanych Dealerów Forda i inne osoby trzecie.

10. Polityka prywatności

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Forda na zasadach i warunkach opisanych w Polityce Prywatności Ford dostępnej tutaj.

11. Postanowienia ogólne

11.1 Zrzeczenie się lub niewykonanie przez którąkolwiek ze stron praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu Ford Marketplace przez drugą stronę nie będzie traktowane jako zrzeczenie się praw w przypadku kolejnego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

11.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub część jakiegokolwiek postanowienia) Regulaminu Ford Marketplace zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie usunięte z Regulaminu Ford Marketplace, jednak pozostałe postanowienia lub części postanowień pozostaną w mocy. 

11.3 Niniejszy Regulamin Ford Marketplace podlega prawu polskiemu.

11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do dokonywania zamówień pojazdów z użyciem serwisu Ford Marketplace stosuje się postanowienia polityk i regulaminów dotyczących konta Ford oraz FordPay, przekazanych i/lub udostępnionych użytkownikowi. 

12. Kontakt / Obsługa klienta

Jeśli Klient chce zgłosić problem dotyczący serwisu Ford Marketplace, prosimy o jak najszybszy kontakt:

Centrum Obsługi Klienta (Customer Relationship Centre): 

Telefon: pod numerem telefonu:  (+22) 522 27 27 w 3.

e-mail: kontakty@ford.pl

Dołożymy wszelkich starań aby ustosunkować się do złożonych reklamacji w terminie 30 dni. W przypadku innych kwestii, niż funkcjonowanie serwisu Ford Marketplace – takich jak wycena produktów i usług, realizacja i anulowanie zamówień, zwroty towarów i pieniędzy, funkcjonowanie produktu bądź wsparcie techniczne – prosimy o kontakt z odpowiednim Dealerem - sprzedawcą.

13. Warunki techniczne Ford Marketplace

13.1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Ford Marketplace wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox na urządzeniu z dostępem do Internetu. W pozostałych przypadkach prawidłowe korzystanie z serwisu Ford Marketplace może nie być możliwe.

13.2. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu Ford Marketplace w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Zakazane jest:

a) podawanie w ramach korzystania z serwisu Ford Marketplace nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych w tym serwisie  formularzy,

b) naruszanie w jakikolwiek sposób praw Forda, autoryzowanych Dealerów Forda i innych podmiotów trzecich, w tym ich praw własności intelektualnej,

c) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

d) ingerowanie w działanie serwisu Ford Marketplace, w tym zmienianie kodu strony internetowej, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu Ford Marketplace.

13.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z serwisu Ford Marketplace. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do serwisu ze względu na jego modernizację.

14. Zmiana regulaminu

Ford zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na stronie www.ford.pl lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w serwisie. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie www.ford.pl.

15. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną

15.1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: 

a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

b) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

c) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

e) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

15.2. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.

15.3. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z serwisu Ford Marketplace i wszelkich jej funkcjonalności, podwyższają także:

a) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;

b) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;

c) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;

d) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;

e) szyfrowanie transmisji danych;

f) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);

g) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.;

h) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

i) aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania.