POLITYKA PRYWATNOŚCI FCE BANK I FORD CREDIT

Prywatność

Polityka Prywatności spółek FCE Bank i Ford Credit w Polsce

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia sposób, w jaki FCE Bank plc działający w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („FCE Bank”) i Ford Credit Poland Sp. z o.o. („Ford Credit”) (łącznie zwane dalej także jako „my”, „nasze” lub „nam”) wykorzystuje dotyczące Państwa i zakupionego przez Państwa pojazdu informacje (Państwa „dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.ford.pl, po wybraniu zakładki „Finansowanie” a także innych witryn internetowych oraz profili w mediach społecznościowych, należących lub prowadzonych przez nas (dalej łącznie oraz każda z osobna jako „Strona Internetowa”), będąc niezależnymi administratorami tych danych lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na tych stronach narzędzi, a także w związku z korzystaniem z usług finansowych oferowanych przez nas lub w sieci naszych pośredników finansowych, którymi są autoryzowani dealerzy Ford. Polityka wskazuje także sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe zbierane w związku z ze świadczeniem usług finansowych.

W niektórych częściach Strony Internetowej możemy zbierać Państwa dane osobowe (dla przykładu, jeśli zalogują się Państwo do swojego konta FCE Bank lub Ford Credit przez Stronę Internetową).

Obecnie: FCE Bank ograniczył swoją działalność do obsługi posiadanego portfela umów kredytowych, tj. nie udziela nowych kredytów na zakup pojazdów i innych usług oraz Ford Credit także ograniczył swoją działalność do obsługi portfela umów pożyczek tj. nie udziela nowych pożyczek na zakup pojazdów i innych usług.

Z jakich źródeł pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pochodzą:

 • bezpośrednio od Państwa, w szczególności w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy kredytu/pożyczki;
 • z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 • z Biura Informacji Kredytowej S.A. i/lub Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Jakie dane osobowe wykorzystujemy?

Zbieramy Państwa dane osobowe kiedy:

 • wypełniają Państwo formularze w celu dokonania zmian w umowie, bądź danych przekazanych FCE Bank lub Ford Credit (na przykład, kiedy informują Państwo nas o zmianie adresu zamieszkania);
 • kontaktują się Państwo z nami (na przykład, zachowamy informacje, które nam Państwo przekazali pisząc do nas lub kontaktując się z działem obsługi klienta) oraz
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii wykorzystywanych na Stronie Internetowej. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać tutaj.

Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:

 • Dane osobowe i dokładny adres: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, dane zawarte w dowodzie osobistym, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, zawód, dane dotyczące pojazdu;
 • Dane demograficzne: informacja o zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej, wykształcenie, dochód i wydatki, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu w rodzinie, małżeński ustrój majątkowy;
 • Dane dotyczące kredytu/pożyczki: umowa kredytu/pożyczki, kwota i waluta, rachunek kredytowy i saldo, data udzielania kredytu/pożyczki, daty spłaty kredytu/pożyczki, cel kredytu/pożyczki, prawne zabezpieczenie i przedmiot zabezpieczenia kredytu/pożyczki, spłata kredytu/pożyczki, data wygaśnięcia umowy, przyczyny naruszenia obowiązku spłaty kredytu/pożyczki lub rozwiązania umowy kredytu/pożyczki, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja o udzieleniu kredytu/pożyczki i data wniosku o kredytu/pożyczkę.

Ponadto, w granicach dozwolonych przepisami prawa, możemy łączyć dane, które posiadamy z informacjami na temat Państwa lub Państwa zainteresowań, socjoekonomicznego i socjodemograficznego statusu, identyfikatorów internetowych oraz aktualnych danych kontaktowych zebranych przez osoby trzecie takie jak agencje marketingowe oraz z publicznie dostępnych źródeł.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane w celu:

 • Wykonania umowy kredytu/pożyczki lub innej umowy (umów) nami, w tym podjęcia na Pani / Pana żądanie albo na żądanie podmiotu przez Panią / Pana reprezentowanego, działań zmierzających do zmiany umowy (umów) z nami (w tym ocena wiarygodności finansowej w oparciu o profilowanie);
 • Dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami w związku z zawartą umową (umowami) z nami;
 • Marketingu bezpośredniego produktów i usług brandowych Ford świadczonych przez naszych partnerów biznesowych (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Przy czym informacje handlowe mogą mieć formę spersonalizowanych wiadomości opartych na operacjach profilowania, które umożliwiają oferowanie produktów i usług najlepiej dostosowanych do Państwa preferencji i oczekiwań, biorąc pod uwagę wcześniejsze korzystanie z naszych produktów i usług;
 • Prowadzenia badań statystycznych, realizacji celów analitycznych, badania satysfakcji klientów;
 • Realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Jak długo możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz realizacji naszych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych:

 • w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy (umów) oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią (nimi) związanymi – przez okres obowiązywania umowy (umów), a po jej (ich) zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią (nimi) związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu wycofania zgody, stanowiącej podstawę przetwarzania danych w tych celach, przy czym nie dłużej niż przez okres obowiązywania zawartej z nami umowy (umów) oraz przez 5 lata po zakończeniu tego okresu;
 • w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy (umów), a po jej (ich) zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?

Są różne podstawy prawne, na których się opieramy przetwarzając Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub umów, których jesteście Państwo stroną, lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Takie umowy mogą obejmować, na przykład umowy zawierane przez Państwa w związku z nabyciem produktów lub usług;
 • gdy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych mieści się w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów podmiotu, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe i upewniliśmy się, że Państwa dane osobowe oraz prawa z nimi związane są należycie chronione. Dla przykładu, opieramy się o tę podstawę prawną w przypadku, gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu: poznania i doskonalenia produktów, usług i/lub strategii marketingowej lub biznesowej; prowadzenia badań; zarządzania i polepszania naszej relacji z Państwem, w celach administracyjnych; ustalenia, jakie produkty i usługi mogą Państwa interesować oraz prowadzenia komunikacji marketingowej w innych kanałach niż elektroniczny (np. podczas osobistych spotkań);
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – na podstawie przepisu prawa;
 • gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, dla przykładu, w celu zbierania danych technicznych jak dane z cookies lub podobnych technologii opisanych tutaj oraz w celu wysyłania Państwu marketingu w drodze wiadomości e-mailowych, telefonicznych lub tekstowych (SMS). W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale „Państwa prawa”.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom należącym do grupy kapitałowej Ford Motor Company, w szczególności: Ford Polska Sp. z o.o. (ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa), FCE Bank plc (Laindon, Wlk. Brytania), Ford Motor Credit Company LLC (Dearborn MI, USA), Ford Motor Pvt Ltd (Chennai, Indie), Ford Motor Company (Dearborn, USA),dealerom Ford w Polsce oraz ich dostawcom usług – w celu zawarcia oraz wykonania umów z nami, w tym przeprowadzenia oceny zdolności finansowej (lista spółek należących do grupy Ford Motor Company Group jest dostępna tutaj;
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie marketingu i reklamy na naszą rzecz (np. dealerzy Forda w Polsce) lub innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Ford Motor Company (np. agencjom marketingowym) – w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowych usług;
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne na naszą rzecz lub innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Ford Motor Company (np. podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu bądź rozwiązań mailingowych) – w zakresie wymaganym w celu realizacji przedmiotowych usług.

Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem dotyczącym ochrony danych obowiązującym w Polsce i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). Kraje, do których przekazujemy Państwa dane osobowe mogą nie być uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Wobec tego, w przypadku przesyłania danych osobowych poza obszar EOG, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z odbiorcą danych klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten obowiązujący w krajach EOG. W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki chronimy Państwa dane osobowe w przypadku ich przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania informacji o zastosowanych przez nas zabezpieczeniach w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem wskazanym niżej.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem z nami umowy (umów) było niezbędne do jej (ich) zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie tej umowy (tych umów).

Podanie danych osobowych w celach naszego marketingu bezpośredniego oraz marketingu produktów i usług podmiotów z grupy Ford Motor Company jest dobrowolne – w szczególności nie warunkowało to zawarcia z nami umowy (umów) i jej (ich) wykonania.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i sprostowania ich w razie potrzeby. Przysługuje Państwu w pewnych okolicznościach także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, a także prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”).

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie przez nas z Państwa danych osobowych (więcej informacji w rozdziale „Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?”) mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Jeśli życzą sobie Państwo to uczynić, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym lub korespondencyjnym podanym poniżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podejmiemy wszelkie możliwe starania, by uwzględniać Państwa życzenia. Jednakże, pewne regulacje prawne, w szczególności te odnoszące się do względów bezpieczeństwa lub finansowe mogą to uniemożliwiać.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych, to mają Państwo prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu zaprzestania otrzymywania wiadomości marketingowych od nas, prosimy o wiadomość na adres:

 

Wydział Rozliczeń i Obsługi Klientów
Dla klientów kredytowych: FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Dla klientów pożyczkowych: Ford Credit Poland Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
lub adres e-mail:
kredyty@ford.com
pozyczki@ford.com

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowujemy lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem Wydziałem Rozliczeń i Obsługi Klienta,

 

Dla klientów kredytowych: FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Dla klientów pożyczkowych: Ford Credit Poland Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa lub e-mail dppoland@ford.com.
Dane Inspektora Ochrony Danych:
Imię i nazwisko: Reaz Khedarun
Email: dpeurope@ford.com.

 

W przypadku powzięcia zastrzeżeń odnośnie sposobu przetwarzania danych przez nas, mamy nadzieję, że w pierwszej kolejności zechcą Państwo skontaktować się z nami. Jednakże mają Państwo także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Polsce.

Inne witryny internetowe i portale społecznościowe

Inne witryny internetowe i portale społecznościowe

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką. W przypadku uzyskania dostępu do innych stron internetowych za pomocą udostępnionych linków, operatorzy tych stron mogą zbierać od Państwa informacje, które będą przez nich wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

Strona Internetowa daje również użytkownikowi możliwość udostępniania lub śledzenia informacji o Ford, stronie internetowej Ford, produktach lub usługach dostępnych za jej pośrednictwem za pomocą funkcjonalności (np. przez opcje "udostępnij", "lubię to" lub "śledź"). Funkcjonalność ta ma na celu stymulowanie zainteresowania naszymi witrynami oraz umożliwienie użytkownikowi dzielenia się opiniami, wiadomościami i rekomendacjami z jego kontaktami oraz śledzenia ich. Należy jednak mieć świadomość, że w przypadku udostępniania prywatnych informacji w sieci społecznościowej, informacje te mogą być zbierane i udostępniane publicznie przez dostawcę sieci społecznościowej, w tym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Operatorzy portali społecznościowych przetwarzają dane osobowe jako administrator danych zgodnie z ich własną polityką prywatności. Użytkownik powinien zawsze dokładnie zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej lub sieci społecznościowej, którą odwiedza lub wykorzystuje do dzielenia się informacjami, aby zrozumieć ich praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Linki mogą być od czasu do czasu aktualizowane przez operatorów. Dokładamy wszelkich starań, aby linki były aktualne, zaznaczając jednocześnie, że politykę prywatności można również znaleźć bezpośrednio u operatora.

Facebook -           https://www.facebook.com/about/privacy

LinkedIn -             https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram -          https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter -               https://twitter.com/en/privacy

YouTube -            https://policies.google.com/privacy

Pinterest -            https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Narzędzie Google reCAPTCHA

W niektórych sekcjach niniejszej witryny, odwiedzający mogą zostać przekierowani do korzystania z narzędzia Google reCAPTCHA, celem weryfikacji, czy bot nie korzysta z niektórych funkcjonalności tej witryny.

Google gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane dotyczące urządzeń i aplikacji, w celu przeprowadzenia kontroli integralności. Google jest podmiotem odrębnej własności i niezależnie od nas zarządzanym, a dane zbierane przez Google podlegają jego polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google pod adresem http://www.google.com/privacy.html oraz z zasadami korzystania z danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji ich partnerów (znajdujących się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/), aby zrozumieć, w jaki sposób dane te są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane.

Aktualizowanie niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki raz na jakiś czas, o czym poinformujemy na Stronie Internetowej. Użytkownicy Strony internetowej, którzy nie wyrażają zgody na takie zmiany powinni zaprzestać korzystania z niej. W przypadku zmian, które będą miały istotny wpływ na naturę przetwarzania już zebranych Państwa danych osobowych lub inny znaczny wpływ na Państwa, powiadomimy Państwa o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak abyście mieli Państwo możliwość wykonania swoich praw wobec danych osobowych (takich jak, na przykład, sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych).