JAK MOŻEMY CI POMÓC?

Home > Informacje > Polityka prywatności i Warunki korzystania > Regulamin Ford Marketplace
Terms and Conditions

REGULAMIN FORD MARKETPLACE

Niniejszy Regulamin Marketplace („Regulamin”) reguluje korzystanie z serwisu Ford Marketplace (dostępnego na stronie www.ford.co.uk) („Ford Marketplace”). Serwis Ford Marketplace jest obsługiwany przez Ford Motor Company Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii (nr spółki 00235446) z siedzibą pod adresem: Arterial Road, Laindon, Essex, England, SS15 6EE („Ford”). 

Niniejszy Regulamin nie zmienia w żaden sposób warunków jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami lub innymi spółkami Forda. Niniejszy Regulamin zawiera ważne informacje dotyczące serwisu Ford Marketplace.  Korzystając z Ford Marketplace, Klient potwierdza, że przeczytał ze zrozumieniem niniejszy Regulamin oraz że zgadza się na jego przestrzeganie.

1. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

POJAZDY 

Za pośrednictwem Ford Marketplace Klient może konfigurować wybrane nowe pojazdy Forda i składać zamówienia u uczestniczących w programie dealerów Forda. W ramach procesu składania zamówienia Klienta wybiera dealera Forda, u którego chce złożyć zamówienie („Dealer”). Klient wypełnia i przekazuje Dealerowi formularz zamówienia, który zawiera kluczowe informacje dotyczące zamówienia oraz określa warunki obowiązujące u Dealera. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych dokumentów przed przystąpieniem do dalszych działań.

Zakup za gotówkę: Klient ma możliwość zakupu wybranego pojazdu od Dealera za gotówkę. Zakup ten zostanie dokonany pomiędzy Klientem a wybranym przez niego Dealerem. Więcej informacji można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera. 

Finansowanie: Klient może ubiegać się o finansowanie zakupu u wybranych usługodawców. Należy pamiętać, że finansowanie jest uzależnione od sytuacji Klienta, a zastosowanie mogą mieć ograniczenia dotyczące minimalnej zaliczki. 

STACJE ŁADOWANIA

W przypadku wybranych pojazdów elektrycznych/hybrydowych typu plug-in istnieje możliwość dokupienia ładowarki typu wallbox.  

W serwisie Ford Marketplace Klient może zamówić u Dealera dostępną ładowarkę jako wyposażenie dodatkowe (bez usługi montażu). Więcej informacji na temat wyposażenia dodatkowego i akcesoriów znajduje się w sekcji 3.

Jeśli Klient chce zamówić ładowarkę z montażem, taką usługę należy uzgodnić z British Gas.

POZOSTAWIENIE UŻYWANEGO SAMOCHODU W ROZLICZENIU

W serwisie Ford Marketplace Klient może zorganizować pozostawienie używanego samochodu w rozliczeniu. Klient może przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki na zaliczkę za nowy pojazd. Proces pozostawienie używanego samochodu w rozliczeniu zostanie przeprowadzony przez wybranego Dealera. Wycena pojazdu będzie oparta na informacjach podanych przez Klienta w serwisie Ford Marketplace oraz będzie zależeć od przewidywanej daty dostawy nowego pojazdu. Więcej informacji można znaleźć w warunkach sprzedaży obowiązujących u danego Dealera.

W przypadku nieuregulowanych kwestii finansowych dotyczących używanego pojazdu Klienta, Klient zobowiązuje się, że przekazane nam informacje dotyczące istniejących kwestii finansowania są dokładne i aktualne. Klient ponosi odpowiedzialność za uregulowanie wszelkich kwestii i zaległości finansowych (chyba że uzgodniono inaczej z Dealerem).

2. CENA POJAZDU

W momencie zamawiania pojazdu za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace, wybrany Dealer w ramach procesu realizacji zamówienia poda cenę całkowitą dla wybranego pojazdu (tzw. cena On The Road) płatną w gotówce. Cena całkowita obowiązuje w dniu złożenia zamówienia. Należy pamiętać, że zmiany w przepisach rządowych, kursach wymiany walut oraz zmiany podatkowe mogą wpłynąć na cenę całkowitą płatną w gotówce.

3. OPCJA I AKCESORIA

Jeśli w trakcie tego procesu Klient doda do wybranego pojazdu pewne opcjonalne elementy wyposażenia fabrycznego lub dostępne akcesoria, cena Dealera za te elementy zostanie dodana do ceny pojazdu.

Klient może również skorzystać z możliwości zamówienia akcesoriów innych firm (oznaczonych marką danej firmy). Należy pamiętać, że akcesoria innych firm nie są objęte gwarancją Forda, ale mogą być objęte gwarancją stosownych innych firm. Szczegóły gwarancji znajdują się w opakowaniu, w którym dostarczane są akcesoria.     

4. PŁATNOŚCI

Jeżeli Klient złoży zamówienie na pojazd za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace, wybrany Dealer może zażądać od Klienta uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, która podlega zwrotowi. Wybrany Dealer określi tę kwotę w trakcie procesu składania zamówienia. Płatności należy dokonać przy użyciu karty debetowej lub kredytowej podczas składania zamówienia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Warunkach płatności w załączniku 1 poniżej.

Pozostałe saldo: Klient zobowiązany jest zapłacić Dealerowi wszelkie pozostałe saldo za pojazd przed jego odbiorem. Dealer skontaktuje się z Klientem, aby dokonać wszelkich niezbędnych ustaleń w tym zakresie. 

Dostawa i inne opłaty: Dealer może obciążyć Klienta dodatkową opłatą za koszt dostawy (jeśli dotyczy) oraz dodatkowymi opłatami za inne świadczone usługi/wsparcie. W takim przypadku Dealer przekaże Klientowi informację o wymaganej kwocie opłaty tak szybko, jak to możliwe (w tym w ramach procesu składania zamówienia).  

5. ZDJĘCIA POJAZDÓW

Pojazdy dostępne do zamówienia za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace pochodzą z naszej aktualnej oferty produkcyjnej. Zdjęcia pojazdów oraz ikony i wskaźniki rozmiarów i wymiarów w serwisie Ford Marketplace mają wyłącznie charakter poglądowy. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wyświetlić rozmiary i kolory naszych pojazdów, akcesoriów i elementów wykończeniowych, nie możemy zagwarantować, że komputer, laptop, tablet lub telefon Klienta będzie wyświetlał rozmiary lub kolory dokładnie odzwierciedlające rzeczywisty rozmiar lub kolor pojazdów. Nowy pojazd Klienta może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Od czasu do czasu możemy dokonywać niewielkich zmian w specyfikacji naszych pojazdów z myślą o wprowadzeniu drobnych poprawek technicznych. 

6. PROGRAMY FORDA I SPRZEDAŻ TRANSGRANICZNA

Programy Forda

Należy pamiętać, że w przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem serwisu Ford Marketplace Klient nie może korzystać z następujących programów: (i) Ford Privilege, (ii) Ford Ambassador, (iii) programy D-Plan, (iv) Ford Advantage Programme, (v) Ford Fleet, (vi) Motability, oraz (vii) sprzedaż dla personelu wojskowego i dyplomatycznego. 

Sprzedaż transgraniczna 

W przypadku sprzedaży gotówkowej, jeżeli wybrany przez Klienta Dealer nie znajduje się w kraju zamieszkania Klienta, należy pamiętać, że wybrany Dealer może nie oferować opcji dostawy do domu we wskazanym kraju zamieszkania i konieczne będzie odebranie pojazdu osobiście w siedzibie Dealera. W przypadku zamiaru przeniesienia pojazdu na stałe do innego kraju przed złożeniem zamówienia należy skorzystać ze specjalistycznej porady podatkowej.

7. ZMIANA ZDANIA

Jeśli Klient nie może lub nie chce kontynuować zamówienia, należy skontaktować się z Dealerem tak szybko, jak to możliwe, aby poznać i omówić dostępne opcje.  

Ponadto Ford może zakończyć lub zawiesić dostęp Klienta do serwisu Ford Marketplace w dowolnym momencie (działając w uzasadniony sposób) za pośrednictwem pisemnego zawiadomienia (w tym pocztą elektroniczną na aktualnie zarejestrowany adres e-mail Klienta) z powodów obejmujących między innymi następujące kwestie:

  • Klient dopuszcza się poważnego lub uporczywego naruszenia warunków lub postanowień, którego nie jest w stanie naprawić (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia) w ciągu 5 dni od doręczenia pisemnego zawiadomienia wymagającego tego od Klienta; lub
  • (w uzasadnionej opinii Forda) okoliczności pozostające poza racjonalną kontrolą Forda utrudniają lub uniemożliwiają Fordowi obsługę serwisu Ford Marketplace lub produktów.
8. KONTO I HASŁO

Konto Ford

Podczas zakładaniu konta Klient zostanie poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła. W ten sposób Klient uzyska dostęp do zamówionych pojazdów. Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie wolno go udostępniać innym osobom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta Ford w sytuacji, gdy Klient doprowadził do udostępnienia swojej nazwy użytkownika i hasła innej osobie.

Klient zobowiązany jest poinformować nas jak najszybciej, jeśli uważa, że jego hasło zostało udostępnione lub do konta Ford dostęp uzyskały inne osoby bez upoważnienia Klienta. Jeśli wiemy o nadużyciu lub podejrzewamy je, możemy natychmiast zablokować konto Klienta.  

9. POMOC W ZAKRESIE POJAZDÓW/PRODUKTÓW  

Jeśli Klient uważa, że pojazd/produkt jest wadliwy lub został błędnie opisany, lub jeśli sądzi, że w pojeździe/produkcie wystąpiła usterka, należy skontaktować się z Dealerem tak szybko, jak to możliwe (ponieważ opóźnienie w tym zakresie może wpłynąć na wszelkie dostępne dla Klienta środki zaradcze). Dealer omówi z Klientem wszystkie dostępne prawa i środki zaradcze. 

Jeśli Klient uważa, że zamówiony u nas pojazd/produkt jest niezadowalający, należy skontaktować się z Dealerem tak szybko, jak to możliwe (ponieważ opóźnienie może wpłynąć na wszelkie dostępne dla Klienta środki zaradcze). Dealer omówi z Klientem wszystkie dostępne prawa i środki zaradcze. 

Ford udostępni serwis Ford Marketplace, za pośrednictwem którego Klient może zamawiać wybrane pojazdy/produkty u dostępnych dealerów Forda (będących niezależnymi przedsiębiorstwami) oraz innych wybranych stron trzecich. Ford nie jest sprzedawcą ani dostawcą pojazdów/produktów w serwisie Ford Marketplace. W związku z tym Ford nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż/dostawę pojazdów/produktów przez dealerów Forda i innych sprzedawców zewnętrznych.

10. PRIVACY POLICY

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Ford Motor Company Limited:  https://www.ford.co.uk/content/dam/guxeu/uk/documents/home/footer/DOC-customer-privacy-notice.pdf

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

11.1. W dowolnej chwili, bez ograniczania innych praw i środków zaradczych, które mogą nam przysługiwać, możemy potrącić każdą kwotę należną Klientowi z każdej kwoty płatnej przez Klienta na naszą rzecz.

11.2. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu Ford Marketplace nie będzie traktowane jako zrzeczenie się praw w przypadku kolejnego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

11.3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub część jakiegokolwiek postanowienia) Regulaminu Ford Marketplace zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie usunięte z Regulaminu Ford Marketplace, jednak pozostałe postanowienia lub części postanowień pozostaną w mocy. 

11.4. Niniejszy Regulamin Ford Marketplace podlega prawu angielskiemu, a strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich.

12. KONTAKT / OBSŁUGA KLIENTA

12.1 FORD MARKETPLACE 

Jeśli Klient chce zgłosić problem dotyczący serwisu Ford Marketplace, prosimy o jak najszybszy kontakt:

Centrum obsługi klienta (Customer Relationship Centre): 020 3564 4444

12.2 RZECZNIK PRAW DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Działając jako Konsument, w przypadku powstania sporu dotyczącego usług niefinansowych, który nie może zostać rozstrzygnięty w uzasadnionym terminie, Klient może przekazać spór do bezpłatnego, niezależnego biura doradztwa i pojednania prowadzonego przez tzw. Motor Ombudsman, czyli wspieranego przez rząd organu samoregulacyjnego dla branży motoryzacyjnej. Ford Motor Company Limited oraz wybrany Dealer są skłonni zaangażować się w ten rodzaj rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje na temat tej usługi można uzyskać dzwoniąc pod numer specjalnej infolinii Code Advisory and Conciliation Service Consumer Advice Line - 0345 241 3008, przesyłając zapytanie lub składając skargę za pośrednictwem strony internetowej www.themotorombudsman.org lub wysyłając pismo pod adresem: The Motor Ombudsman, 71 Great Peter Street, London, SW1P 2BN.

ZAŁĄCZNIK 1 – PŁATNOŚCI 

1. Płatności dokonywane przy składaniu zamówienia w serwisie Ford Marketplace będą przetwarzane przy użyciu zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że płatności te są dokonywane wyłącznie pomiędzy Klientem a wybranym Dealerem lub sprzedawcą będącym osobą trzecią. Klient upoważnia dostawcę usług płatniczych do zbierania, analizowania i przekazywania informacji generowanych w związku z dokonywanymi płatnościami. Ponadto płatności podlegają zasadom i warunkom dotyczącym karty Klienta oraz wszelkim umowom zawartym między Klientem a jego instytucją finansową.

2. Dane zabezpieczające i weryfikacja tożsamości:

W celu dokonania płatności konieczne może być przeprowadzenie weryfikacji, czy Klient jest uprawnionym użytkownikiem karty płatniczej. W związku z tym Klient może zostać poproszony o skonfigurowanie kodów bezpieczeństwa, haseł, pytań zabezpieczających i podobnych informacji (w tym zeskanowanie odcisków palców, rozpoznanie twarzy lub pobranie innych informacji biometrycznych) („Dane zabezpieczające”). Po tym jak systemy przetwarzania płatności dokonały sprawdzenia tożsamości Klienta poprzez weryfikację Danych zabezpieczających, będziemy zakładać, że mamy do czynienia z Klientem i że Klient zgodził się na ujawnienie przez nas informacji i działanie zgodnie z instrukcjami bez uzyskania dalszego potwierdzenia od Klienta.

Klient zgadza się, że:

  • nie będzie podawać nikomu swoich Danych zabezpieczających;
  • nie będzie zapisywać Danych zabezpieczających w sposób, który mógłby być zrozumiały dla kogokolwiek innego; oraz
  • dołoży wszelkich starań, aby nikt inny nie widział, jak Klient wprowadza swoje Dane zabezpieczające podczas dokonywania płatności na stronie internetowej Forda.

Należy jak najszybciej poinformować nas, jeśli:

  • ktoś inny zna Dane zabezpieczające Klienta (lub jeśli Klient podejrzewa, że ktoś taki może je znać);
  • Klient zauważy jakiekolwiek błędy lub nieautoryzowane płatności; lub
  • Klient podejrzewa, że ktoś użył lub próbował użyć wybranej metody płatności.
  • Ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa możemy poprosić Klienta o zmianę Danych zabezpieczających.

3. Dostępność i odpowiedzialność.

Zazwyczaj Klient może korzystać z serwisu Ford Marketplace w dowolnym momencie, jednak czasami ze względu na naprawy, aktualizacje i czynności serwisowe naszych systemów oraz systemów naszych dostawców niektóre funkcje płatności na stronie internetowej mogą działać wolniej niż zwykle lub być tymczasowo niedostępne. Nie zawsze będziemy w stanie poinformować Klienta, kiedy funkcja płatności nie jest dostępna. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta w wyniku takiej niedostępności lub w przypadku, gdy funkcja płatności nie działa prawidłowo z innych, niezależnych od nas przyczyn. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której transakcja nie zostanie zrealizowana zgodnie z instrukcjami Klienta. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu (a) nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Forda lub wybranego przez Klienta Dealera za rażące zaniedbanie, umyślne działanie lub inne przypadki, w odniesieniu do których odpowiedzialność nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa, ani (b) nie narusza praw konsumenta przyznanych przez obowiązujące prawo.

4. Pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu: 

Możemy gromadzić i weryfikować informacje związane z tożsamością Klienta przed dostarczeniem produktów i usług. W każdej chwili możemy poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych informacji w tym zakresie, a Klient zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć takie informacje. Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i powiadamiania wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym, a także możemy w dowolnym momencie, bez uprzedzenia lub wyjaśnienia, zawiesić lub zakończyć oferowanie produktów i świadczenie usług na rzecz Klienta, jeśli mamy obawy dotyczące ryzyka prania pieniędzy i/lub przestępstw finansowych.

Top