REACH

Informacja dotycząca substancji stanowiących szczególne obawy dla zdrowia człowieka i środowiska (SVHC)- umieszczonych się na liście kandydackiej (artykuł 33 rozporządzenia REACH).

FORD popiera ogólne cele rozporządzenia REACH, w tym również Art. 33(1), które są zbieżne z naszymi dążeniami do promocji produkcji, obsługi oraz użytkowania produktów w sposób odpowiedzialny.

Art. 33(1) Rozporządzenia REACH (Rozporządzenie WE nr 1907/2006) ma na celu umożliwić klientom zarządzanie potencjalnym ryzykiem związanym z faktem, iż pewne artykuły zawierają w swoim składzie substancje mogące stanowić bardzo duże zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska (SVHC).