Home > Finansowanie > Financowanie krok po kroku > Najczęściej zadawane pytania
 • Co to jest Ford Opcje i jak działa?

  Ford Opcje to idealny kredyt na zakup Forda dla Klientów, którzy chcą częściej wymieniać samochód na nowy. Proponujemy niską ratę, a kwota z odkupu samochodu zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

  Na jaki okres mogę zawrzeć umowę Ford Opcje?

  Umowa kredytu Ford Opcje może zostać zawarta na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.

  Jakie mam możliwości zakończenia umowy Ford Opcje?
  1. Możliwość wymiany samochodu na nowy - na podstawie Umowy odkupu, możliwy zwrot samochodu do Dealera. Środki z odkupu przeznaczone są na spłatę raty balonowej w ramach kredytu.
  2. Spłata kredytu zgodnie z harmonogramem przez Klienta.
  3. Refinansowanie raty balonowej – rozłożenie na raty miesięczne.
  Kiedy należy rozliczyć ostatnią ratę balonową w przypadku skorzystania z Umowy odkupu (Gwarantowaną Kwotę Odkupu) w Ford Opcje?

  Najpóźniej w terminie płatności ostatniej raty kredytu (24, 36 lub 48-ej).

  Co się stanie jeśli nie podjąłem decyzji i moja ostatnia rata (Gwarantowana Kwota Odkupu) stała się wymagalna w Ford Opcje?

  Prosimy o kontakt z Dealerem, w celu uzgodnienia formy zakończenia umowy Ford Opcje. W przypadku nie podjęcia decyzji o odkupie Klient, który jest właścicielem pojazdu, ma obowiązek spłaty raty balonowej.

  Dlaczego ustalany jest limit przebiegu samochodu w Ford Opcje?

  Roczny limit kilometrów ustalamy na podstawie Twoich indywidualnych decyzji na początku umowy. To pozwala określić Gwarantowaną Kwotę Odkupu pojazdu, a tym samym obliczyć miesięczne raty.

  Chciałbym zwrócić mój pojazd na koniec umowy Ford Opcje. Co muszę zrobić?

  Wystarczy zwrócić pojazd do Twojego Dealera Forda, w terminie określonym w umowie odkupu, który przeprowadzi ocenę jego stanu technicznego. Jeśli pojazd będzie spełniał standardy określone w Umowie Odkupu i nie przekroczy ustalonego przebiegu, nie będziesz ponosił dodatkowych kosztów. Szczegółowe informacje znajdziesz w Umowie Odkupu, którą otrzymasz przy podpisaniu umowy Ford Opcje.

  Jaką kwotę mogę pożyczyć na zakup samochodu Ford w ramach Ford Opcje?

  W przypadku zakupu nowego samochodu Ford u Twojego Dealera Forda, w ramach Ford Opcje możemy zaproponować Ci finansowanie nawet do 100% wartości pojazdu.

  Co dzieje się po podpisaniu przeze mnie Umowy Kredytu w salonie sprzedaży?

  Po podpisaniu Umowy Kredytu Twój Doradca przekaże Ci jeden egzemplarz podpisanej Umowy wraz z innymi dokumentami. Po uruchomieniu kredytu w naszym systemie otrzymasz harmonogram spłaty (przekazanego zgodnie z Twoim wyborem, np. wysyłką na adres e-mail).

  Jestem aktualnym klientem Ford Credit. Gdzie mogę znaleźć numer mojej umowy?

  Numer ten widnieje na egzemplarzu umowy, którą podpisałeś. Ten sam numer znajdziesz w liście, który wysłaliśmy do Ciebie po uruchomieniu, a także w harmonogramie spłat.

  Co oznacza rzeczywista roczna stopa procentowa?

  Jest to stopa procentowa, która obejmuje całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony w formie procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Na koszt ten składają się: odsetki umowne, prowizje oraz opłaty, marże, podatki, jeżeli są znane kredytodawcy, a także koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

  Jak otrzymać kredyt?

  Wybierz samochód u Dealera Forda. Zdecyduj o okresie kredytowania oraz udziale własnym. Twój Doradca u Dealera Forda przekaże Ci informacje o wymaganych dokumentach do wniosku kredytowego. Po przesłaniu wniosku wraz z dokumentami do Banku otrzymasz informację od Doradcy o podjętej decyzji kredytowej.

  Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących Banku
  1. Klient ma prawo do wniesienia skierowanego do Banku wystąpienia, zawierającego zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub jego działalności (dalej „Reklamacja”).
  2. Klient może złożyć Reklamację w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach Banku lub centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres centrali Banku, ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii Banku 801 321 123 dla połączeń krajowych oraz +48 22 566 99 99 – dla połączeń krajowych i z zagranicy (opłata za połączenie wg cennika operatora) albo osobiście do protokołu w oddziale, drogą elektroniczną – poprzez System Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie Internetowej Banku (www.bnpparibas.pl/kontakt).
  3. Zgodnie z ustawą  o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego Bank rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na złożoną Reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie składającej Reklamację wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
  4. Bank powiadomi o sposobie rozpatrzenia Reklamacji pisemnie (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek osoby składającej Reklamację.
  5. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń wynikających z przepisów prawa właściwego dla Umowy.
  6. W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających z Reklamacji, osobie składającej Reklamację przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Klienta Banku.

  FORD LEASING

  Czym jest leasing operacyjny?

  Jest to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy, a leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną i raty leasingowe w pełnej wysokości. Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa w całości na leasingodawcy. Podatek VAT naliczany jest oddzielnie dla każdej raty leasingowej.

  Czym jest leasing finansowy?

  W leasingu finansowym przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy, ale obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych ciąży na leasingobiorcy. Do kosztów uzyskania przychodu może on zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT naliczany jest z góry dla wszystkich rat leasingowych za cały okres trwania umowy leasingu.

  Co to jest opłata wstępna (udział własny)?

  Opłata wstępna, czyli udział własny, to pierwsza opłata leasingowa, uiszczana przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu. Stanowi część wartości początkowej przedmiotu leasingu, a jej wysokość określają umowa lub ogólne warunki leasingu.

  Co to jest kwota wykupu?

  Kwota wykupu jest to cena sprzedaży przedmiotu leasingu, ustalona pomiędzy stronami umowy przy jej zawieraniu. Klient ma prawo wykupić przedmiot leasingu po jej zakończeniu, a Santander Leasing zobowiązuje się do jego sprzedaży.

  Co to jest Ford Leasing Opcje i jak działa?

  Ford LeasingOpcje to nowa, innowacyjna forma finansowania samochodów marki Ford dla klientów, którzy chcą częściej wymieniać samochód na nowy. Proponujemy niską ratę i jeśli zechcesz odkupić samochód – masz pierwszeństwo i gwarantujemy cenę odkupu samochodu.

  Na jaki okres mogę zawrzeć umowę Ford Leasing Opcje?

  Umowa Ford Leasing Opcje może zostać zawarta na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.

  Jakie mam możliwości zakończenia umowy Ford Leasing Opcje?

  Masz jedną z trzech opcji:

  • Zamień na nowy samochód – oddaj dotychczasowy samochód Dealerowi. Wyleasinguj nowy samochód.
  • Zwróć samochód - pod warunkiem, że znajduje się w dobrym stanie i uzgodniony przebieg nie został przekroczony, nie będziesz miał nic do dopłaty.
  • Zatrzymaj samochód – przedłuż umowę leasingu na dotychczasowy samochód.
 • FORD WYNAJEM

  Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników samochodów

  Obsługa techniczna

  Co muszę zrobić, gdy w samochodzie należy wykonać przegląd?

  • Dzwonisz do Dealera Forda i umawiasz się na dogodny termin przeglądu podając numer rejestracyjny samochodu
  • Po przybyciu wypełniasz Formularz Zgłoszenia Usługi Serwisowej / Wymiany Opon. Następnie zostawiasz kluczyki, dowód rejestracyjny oraz Formularz Zgłoszenia w Recepcji Serwisu, a Doradca w Serwisie przekazuje Ci potwierdzenie przyjęcia samochodu i informuje o przewidywanym czasie przeglądu
  • Zakres prac przy samochodzie jest każdorazowo ustalany pomiędzy Dealerem a Działem Technicznym Ford Wynajem
  • Po wykonaniu przeglądu odbierasz samochód, a Serwis przesyła fakturę za wykonaną usługę do Działu Technicznego Ford Wynajem 
  Ogumienie

  Co muszę zrobić, gdy potrzebuję wymienić opony zimowe / letnie w moim samochodzie?

  • W przypadku gdy wymiana opon wykonywana jest po raz pierwszy prosimy o kontakt pod numer telefonu +48 (0) 22 465 63 01 podając numer rejestracyjny samochodu określasz dogodny termin wymiany opon
  • W przypadku gdy korzystali już Państwo z wymiany opon prosimy o kontakt bezpośrednio ze Stacją Serwisową, w której składowane są Państwa opony
  • Dział Techniczny Ford Wynajem telefonicznie potwierdzi uzgodniony ze Stacją Serwisową termin wymiany opon
  • Po przybyciu do serwisu wypełniasz Formularz Wymiany Opon, a Serwis wymienia opony na zimowe lub letnie

  Co muszę zrobić, gdy opona została uszkodzona na drodze?

  • Wymieniasz oponę uszkodzoną na oponę zapasową i kontynuujesz podróż. W razie problemów z wymianą prosimy o kontakt na numer telefonu  Ford Pomoc +48 (0) 22 522 27 27
  • Następnie prosimy o kontakt z najbliższą Stacją Serwisową w celu ustalenia dogodnego terminu naprawy opony
  • Po przybyciu do serwisu wypełniasz Formularz Wymiany Opon, a Serwis naprawia uszkodzoną oponę na koszt Ford Wynajem
  • Ford Wynajem nie pokrywa kosztu zakupu nowej opony jeżeli naprawienie uszkodzonej opony nie jest możliwe
  Assistance

  Co muszę zrobić, gdy samochód zepsuł się na drodze?

  Co muszę zrobić, gdy miałem/am wypadek lub samochód został skradziony?

  Gdy przyjedzie operator Ford Pomoc wypełnij dostarczony Druk Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym i przekaż go pracownikowi Ford Pomoc. W przypadku kradzieży pojazdu niezwłocznie powiadom:

  • Ford Pomoc pod numerem telefonu +48 22 522 27 27 czynnym 24h przez 365 dni w roku
  • Dział Techniczny Ford Wynajem pod numerem telefonu +48 22 465 63 02
  • Policję o fakcie dokonania kradzieży, jednak nie później niż w przeciągu 12 godzin
  • W przeciągu 24 godzin Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony jest pojazd (jeżeli samochód ubezpieczony jest w ramach programu Ford Ubezpieczenia - pod numerem telefonu Call Center 0801 10 20 30 lub +48 (0) 22 567 40 00)
  Obsługa Klienta

  Co muszę zrobić, gdy mam pytanie dotyczące szczegółów naszej współpracy / zakresu umowy / użytkowania oraz zwrotu pojazdu?

  • Dzwonisz pod numer telefonu +48 (0) 22 465 63 02 - po podaniu numeru rejestracyjnego samochodu otrzymasz wyczerpującą odpowiedź na zadane pytanie

  Normatywne zużycie pojazdu

  Nasza polityka wymaga, aby pojazdy zostały zwrócone nam w stanie odpowiadającym faktycznemu wiekowi i przebiegowi. Ford Wynajem pobiera opłaty wyłącznie za uszkodzone lub brakujące elementy wyposażenia (ponadnormatywne zużycie pojazdu) Żadne opłaty nie zostaną pobrane bez sporządzenia i podpisania protokołu potwierdzającego stan zwracanego pojazdu.

 • Program Ford Credit gwarantuje, że samochód kupisz łatwo i bez przeszkód. Procedura przyznania pożyczki jest prosta i elastyczna. Ty decydujesz o wysokości udziału własnego i formie spłaty.

  Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach - zapoznaj się z warunkami programu.

  Jak działa FordCredit - krok po kroku
  • Kiedy już wybrałeś samochód, określasz wysokość udziału własnego, jaki chcesz wpłacić
  • Specjalista ds. pożyczek u Twojego Dealera przedstawi Ci program ratalny, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Ty z kolei wybierasz najwygodniejszą dla siebie metodę spłaty pożyczki
  • Niezbędne dokumenty podpisujesz w trakcie wizyty w salonie Forda
  • Już po wpłacie udziału własnego i zarejestrowaniu oraz ubezpieczeniu samochodu możesz zasiąść za kierownicą swojego Forda
  • Z chwilą wygaśnięcia umowy samochód staje się Twoją własnością. 
  Warunki otrzymania pożyczki oraz dokumenty niezbędne, aby przystąpić do programu FordCredit

  Osoba fizyczna powinna spełniać następujące warunki:

  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • stałe zameldowanie
  • zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony, ale nie krótszy niż okres spłaty pożyczki lub działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy
  • dochód pozwalający na spłatę miesięcznych rat pożyczki 


  Warunki, które powinna spełniać osoba prawna:

  • działalność gospodarcza prowadzona od minimum 6 miesięcy 
  • rentowność i płynność finansowa
  Procedura uproszczona - minimum formalności

  Osoby fizyczne  - udział własny już od 10% wartości samochodu, kwota pożyczki do 150 000 zł.
  Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty i drugi dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste)
  • pisemne oświadczenie o miesięcznym dochodzie

  Osoby prawne - udział własny już od 20% wartości samochodu, kwota pożyczki do 100 000 zł.
  Potrzebne dokumenty:

  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Regon, NIP
  • Bilans i Rachunek Wyników za poprzedni rok obrachunkowy
  • F01

  Dodatkowo, gdy kwota pożyczki na samochodów marki Ford jest wyższa niż 45.000 zł:

  • oświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami 
  Procedura rozszerzona

  Osoba fizyczna - Potrzebne dokumenty:

  • dowód osobisty (w przypadku małżonków - dwa dowody osobiste) 
  • dokumenty pozwalające na ocenę zdolności przyznania pożyczki Klientowi (np. Zaświadczenie o dochodach, deklaracja PIT itp.)

  Osoba prawna - Potrzebne dokumenty:

  • oświadczenie o dochodach wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku za ostatni miesiąc
  • dowody osobiste osób reprezentujących firmę
  • opinia banku prowadzącego rachunek bieżący
  • dokumenty założycielskie i rejestracyjne firmy
  • zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu
  • bilans i rachunek wyników za ostatni okres rozliczeniowy lub F-01
 • Na jaki okres mogę zawrzeć umowę Ford MultiOpcje?

  Umowa Ford MultiOpcje może zostać zawarta na okres 24, 36 lub 48 miesięcy.

  Jakie mam możliwości zakończenia umowy Ford MultiOpcje?

  Masz jedną z trzech opcji:

  • Zamień na nowy samochód – oddaj dotychczasowy samochód dealerowi, a on rozliczy z Ford Credit Twoje saldo kredytu.
  • Zwróć samochód - pod warunkiem, że znajduje się w dobrym stanie i uzgodniony przebieg nie został przekroczony, nie będziesz miał nic do dopłaty.
  • Zatrzymaj samochód - zapłać ostatnią ratę balonową (Gwarantowaną Kwotę Odkupu) lub rozłóż ją na raty.
  Kiedy należy rozliczyć ostatnią ratę balonową (Gwarantowaną Kwotę Odkupu)?

  Gwarantowana Kwota Odkupu staje się wymagalna po upływie 30 dni po zapłaceniu ostatniej równej miesięcznej raty.

  Jaką kwotę mogę pożyczyć na zakup samochodu?

  W przypadku zakupu samochodu używanego możemy zaoferować Ci finansowanie nawet do 90% wartości pojazdu.

 • Co dzieje się po podpisaniu przeze mnie Umowy Pożyczki w salonie sprzedaży?

  Wszystkie egzemplarze Umowy Kredytowej przekazywane są przez Twojego Dealera do podpisania przez FCE Bank. Gdy kontrakt zacznie funkcjonować w naszym systemie,  swój egzemplarz Umowy wraz z harmonogramem spłat dostaniesz

  Jestem aktualnym klientem Ford Credit. Gdzie mogę znaleźć numer mojej umowy?

  Numer ten widnieje na egzemplarzu umowy, którą podpisałeś. Ten sam numer znajdziesz w liście, który wysłaliśmy do Ciebie po zatwierdzeniu kontraktu, a także w harmonogramie spłat.

  Jakie korzyści daje spłacenie pożyczki za pomocą usługi Polecenia Zapłaty?

  Wygodę - aby zapłacić ratę pożyczki, nie musisz wychodzić z domu i pamiętać o terminach płatności. My pamiętamy o tym za Ciebie. Oszczędność czasu - nie musisz wypełniać druków i stać w kolejkach na poczcie lub w banku. My dopełnimy wszelkich formalności. Bezpieczeństwo - każde zrealizowane Polecenie Zapłaty może zostać w określonym terminie odwołane. Niższe koszty - niższe opłaty niż w przypadku przelewów bankowych, lub wręcz ich brak (w zależności od banku).

 • Uważam, że program Ford Ubezpieczenia oferuje bardzo korzystne warunki ubezpieczenia i chciałbym już teraz wykupić polisę. Co powinienem zrobić?

  Jeżeli jesteś zdecydowany wykupić polisę Ford Ubezpieczenia, wystarczy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda, gdzie wykwalifikowany personel pomoże Ci zawrzeć umowę ubezpieczenia.

  Już wcześniej wykupiłem ubezpieczenie w innej firmie, ale chciałbym teraz przejść na program Ford Ubezpieczenia. Jak mogę tego dokonać? 

  Skontaktuj się z Twoim obecnym ubezpieczycielem lub doradcą ubezpieczeniowym, który szczegółowo poinformuje Cię o warunkach zakończenia umowy ubezpieczenia oraz o możliwościach przysługującego Ci zwrotu nadpłaconych stawek. Następnie skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Forda.

  Podobają mi się zasady programu Ford Ubezpieczenia, ale chciałbym poczekać do wygaśnięcia mojej obecnej polisy. Czy w takim przypadku nadal będę mógł skorzystać ze wszystkich przywilejów, jakie daje program Ford Ubezpieczenia?

  Oczywiście. Przed wygaśnięciem obecnej polisy skontaktuj się z najbliższym Dealerem Forda lub zadzwoń pod numer (022 318 81 78/79), abyś mógł na czas podpisać umowę polisy Ford Ubezpieczenia.

  Czy dane osobowe, które podaję wykupując polisę i dokonując wpłat, są na pewno bezpieczne?

  Wypełniając wniosek o ubezpieczenie powierzasz swoje dane osobowe Ford Credit i spółkom powiązanym z koncernem Forda. Masz jednak prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Każdorazowo jednak Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia.

  Co to jest franszyza integralna?

  Franszyza integralna nie ma zastosowania w programie Ford Ubezpieczenia. Z definicji franszyza integralna stanowi równowartość szkody określoną kwotowo lub procentowo. W przypadku zastosowania franszyzy integralnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania, jeżeli jego wartość nie przekracza kwoty franszyzy. Np. jeśli franszyza integralna wynosi 300 zł a wartość szkody wynosi 295 zł, odszkodowanie nie jest wypłacane. Dopiero jeżeli wartość szkody przekracza 300 zł, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca pełną wartość szkody.

  Co mam zrobić w razie wypadku?

  Zawiadom o zdarzeniu Policję. Skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Alarmowym Assistance pod całodobowym numerem telefonu Ford Pomoc 022 522 27 27 lub zgłoś się do wybranego Dealera upoważnionego do bezgotówkowego rozliczania szkód w programie Ford Ubezpieczenia lub do najbliższego oddziału Allianz. Otrzymasz niezbędną pomoc i szczegółowe wskazówki na temat sposobu dalszego postępowania.

 • Ford Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000759185, NIP 5213842642. Kapitał zakładowy 200.050 zł

   

  FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wielka Brytania, adres: Eagle Way GB-1, Brentwood Essex CM13 3AR, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii [Companies House] pod numerem 772784, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 614 384 050 GBP, działająca w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000618173, NIP 1080020406. FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w Wlk. Brytanii, zaś przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie art.141a ustawy Prawo bankowe.

Top