Home > Finansowanie > Ford Credit

Finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb

Oferujemy szeroki wachlarz produktów finansowych dla Klientów indywidualnych oraz firmowych.


 

 • Ford Credit jest częścią Ford Motor Credit Company, która od ponad 50 lat zapewnia usługi finansowe klientom z całego świata. Oferujemy najwyższej jakości kredyt, leasing, wynajem długoterminowy i ubezpieczenia.

  Ford Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 00000759185, NIP 5213842642. Kapitał zakładowy 200.050 zł.

  FCE Bank plc z siedzibą w Brentwood, Wielka Brytania, adres: Eagle Way GB-1, Brentwood Essex CM13 3AR, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii [Companies House] pod numerem 772784, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 614 384 050 GBP, działająca w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000618173, NIP 1080020406. FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nadzorowany przez właściwe władze nadzorcze w Wlk. Brytanii, zaś przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie art.141a ustawy Prawo bankowe.

  W związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, FCE Bank plc i FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, w celu zapewnienia ciągłości działalności w Polsce, powołały do życia spółkę Ford Credit Poland Sp. z o.o. Spółka ta od dnia 1 kwietnia 2019 świadczy usługi finansowe dla klientów detalicznych. 

  Klienci, którzy do 31 marca 2019r. zawarli z FCE Bank S.A. Oddział w Polsce umowę kredytu, nadal będą obsługiwani przez FCE Bank S.A. Oddział w Polsce.  W związku z powyższym prawa i zobowiązania klientów, współkredytobiorców i poręczycieli pozostają bez zmian. 

  O istotnych zmianach dotyczących struktury działalności FCE Bank w Polsce będziemy informować Państwa na bieżąco.

   

Top