Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej www.ford.pl. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z treści Przewodnika Forda po plikach cookie.

Dowiedz się więcej

Ford Finance
 
Ważne informacje
 
Ochrona Twoich danych
     
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
     
Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r., podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie danymi osobowymi dostarczanymi przez ciebie w chwili zawierania umowy są: FCE Bank plc działający w Polsce przez FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz T.U. Allianz Polska S.A.

Wykorzystywanie danych

Obsługa ubezpieczenia

Informacje, których udzielasz w chwili zawierania umowy ubezpieczeniowej mogą być wykorzystywane dla celów związanych z administrowaniem ubezpieczeniami przez ubezpieczyciela, firmę TUiR Allianz Polska S.A., a także firmy reasekuracyjne. Dane te mogą być ujawniane podmiotom nadzorującym rynek ubezpieczeń w celach związanych z monitorowaniem i (lub) koniecznością zastosowania się ubezpieczyciela do przepisów. Podane przez Ciebie informacje mogą być także wykorzystywane w celach związanych z ofertą odnowienia ubezpieczenia, dla celów badawczych i statystycznych, a także dla zapobiegania przestępstwom. W ramach procedur związanych z oceną składanych wniosków o odszkodowanie, ubezpieczyciel może sprawdzać prawdziwość takich informacji, porównując je z ogólnie dostępnymi informacjami o charakterze publicznym, takimi jak: listy wyborców, wyroki sądowe, rejestry wniosków o upadłość lub zajęcie mienia. Informacje te mogą być także udostępniane innym towarzystwom ubezpieczeniowym, bezpośrednio lub poprzez podmioty występujące w ich imieniu, np. służbom zajmującym się likwidacją szkód lub prowadzącym dochodzenia.

Masz prawo wglądu do informacji dotyczących Twojej osoby oraz, w razie konieczności, ich poprawiania.

Dane zastrzeżone

W celu rzetelnej oceny warunków ubezpieczenia bądź na etapie rozpatrywania ewentualnych roszczeń ubezpieczyciel będzie zobowiązany do zbierania danych, które w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych są definiowane jako informacje zastrzeżone, jak m.in. dane dotyczące stanu zdrowia oraz karalności osób. Wypełnienie formularza polisy ubezpieczeniowej jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie tego rodzaju danych przez ubezpieczyciela.

Marketing

Dane podane przez Ciebie mogą być wykorzystywane przez FCE Bank oraz firmy należące do grupy Forda oraz ich przedstawicieli lub agentów wykonujących badania rynkowe i konsumenckie w celu informowania Ciebie pocztą zwykłą, telefonicznie, poczta elektroniczną, telefaksem lub inną drogą o przyszłych produktach ubezpieczeniowych, finansowych oraz produktach i usługach motoryzacyjnych, którymi możesz być zainteresowany. Twoje dane mogą być wykorzystywane w tym celu także po wygaśnięciu Twojej polisy. Jeżeli nie życzysz sobie, aby Twoje dane były wykorzystywane w tym celu, prosimy napisać do:

Wydziału Produktów Brandowych
FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa

Przekazanie danych za granicę

Aby możliwe było zapewnienie Ci wybranych przez Ciebie produktów i usług, konieczne może być przekazanie podanych przez Ciebie danych zagranicznym przedstawicielom lub agentom należącym do grupy Forda. W przypadku przekazania danych za granicę, FCE Bank zobowiąże te zagraniczne podmioty do zapewnienia Twoim danym takiej samej ochrony jak w przypadku ich przetwarzania w Polsce.

Zapobieganie wyłudzeniom

W celu zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń możemy w dowolnej chwili udostępniać dane na temat Twojej osoby innym podmiotom i organizacjom publicznym, w tym także policji; sprawdzać Twoje dane i (lub) przekazywać je wyspecjalizowanym agencjom i bazom danych zajmujących się zwalczaniem przestępstw finansowych. W przypadku udzielenia przez Ciebie informacji fałszywych lub nieścisłych i zaistnienia podejrzeń oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia w naszej bazie danych odpowiednich adnotacji. My, a także inne organizacje i podmioty, możemy także zwracać się o pomoc do wyspecjalizowanych agencji i baz danych zajmujących się zwalczaniem oszustw w celu:

  • Łatwiejszego podjęcia odpowiedniej decyzji o udzieleniu i obsłudze ubezpieczenia, kredytu i innych usług Tobie i członkom Twojej rodziny
  • Zdobycia informacji o dłużnikach lub beneficjentach, odzyskania długu, zapobieżenia wyłudzeniom i oszustwom, a także w celu zarządzania Twoimi kontami i polisami ubezpieczeniowymi
  • Sprawdzania Twojej tożsamości dla zapobieżenia praniu brudnych pieniędzy, w przypadkach, gdy nie jesteś w stanie przedstawić nam innego zadowalającego dowodu tożsamości
  • Podjęcia poszukiwania informacji o kredytobiorcach oraz dodatkowych poszukiwań informacji o przypadkach wyłudzeń i oszustw

Historia roszczeń

Zgodnie z warunkami Twojej polisy masz obowiązek poinformować nas o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na ubezpieczenie (takich jak pożar, zalanie pojazdu, kradzież lub wypadek) bez względu na to czy będą one przyczyną roszczeń, czy nie. Ujawnione przez Ciebie informacje na temat zdarzenia zostaną umieszczone w bazie danych.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania tych baz danych w przypadku, gdy ubiegasz się o ubezpieczenie, w razie jakiegokolwiek wypadku lub roszczenia, bądź też – w momencie odnawiania polisy – do sprawdzania historii roszczeń związanych z Twoją osobą lub jakąkolwiek inną osoba bądź majątkiem, które mogą być przedmiotem polisy lub roszczenia.

Procedura reklamacji
     
Procedura składania reklamacji
     
W przypadku gdy chcesz zgłosić reklamację, prosimy postępować zgodnie z podaną niżej procedurą.

Co mam zrobić ?

Kroki, które powinieneś podjąć w przypadku gdy nie jesteś zadowolony z usługi.

Krok 1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz złożyć reklamację dotyczącą ubezpieczenia bądź zgłoszonego roszczenia, prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu (22) 608 69 00.

Krok 2. Jeżeli nie jesteś zadowolony z poziomu usługi prosimy zwrócić się listownie do: Kierownik Produktów Brandowych FCE Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Krok 3. Jeżeli nadal nie jesteś usatysfakcjonowany, lub jeżeli czujesz, że reklamacja pozostała niezałatwiona, prosimy napisać do Dyrektora Generalnego towarzystwa ubezpieczeniowego: TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Prosimy o podawanie w korespondencji numeru polisy lub numeru zgłoszonej szkody.

Krok 4. Jeżeli po złożeniu zażalenia nadal nie jesteś usatysfakcjonowany, lub jeżeli czujesz, że reklamacja nadal nie została rozpatrzona zgodnie z oczekiwaniami, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 44, 02-024 Warszawa

Konsekwencje zatajenia

Konsekwencje zatajenia istotnych informacji

Nieujawnienie lub zatajenie informacji może mieć znaczące konsekwencje dla Twojej polisy. Prosimy o zapoznanie się z zakresem swojej odpowiedzialności i przeczytanie podanych niżej informacji.

Niedopełnienie obowiązku ujawnienia wszystkich informacji mających znaczenie dla umowy lub nieujawnienie faktu zmiany ujawnionego stanu rzeczy (dotyczy informacji i danych mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczyciela) może spowodować unieważnienie polisy.

Jeżeli masz wątpliwości, czy dana okoliczność ma znaczenie dla ubezpieczyciela, należy ją ujawnić.

Zgodnie z prawem, złożenie fałszywej deklaracji lub zatajenie informacji w zamiarze uzyskania odszkodowania za ubezpieczenie samochodowe jest przestępstwem. W przypadkach gdy ubezpieczenie wymaga ujawnienia informacji dotyczących osób trzecich, które mogą być ubezpieczone w ramach danej umowy ubezpieczenia, informacje te muszą być dokładne i zgodne ze stanem rzeczywistym, aby umożliwić rzetelną ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela. Masz obowiązek uzyskania zgody tych osób na ujawnienie ubezpieczycielowi ich danych osobowych i osobistych.

Zalecamy staranne zanotowanie i przechowywanie wszelkich informacji podanych ubezpieczycielowi w związku z zawarta umową ubezpieczeniową.